Аналіз пружно-пластичного деформування ділянки магістрального газопроводу з урахуванням зміцнення матеріалу

Харченко Є. В. Аналіз пружно-пластичного деформування ділянки магістрального газопроводу з урахуванням зміцнення матеріалу / Є. В. Харченко, А. О. Кичма, Р. С. Савула // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 442–448. – Бібліографія: 12 назв.

Authors: 

Харченко Є.В., Кичма А.О., Савула Р.С.

The problem of determining bending moment in cross-section of deformed tube of the gas pipeline, taking into account elastic-plastic deformation of the material. Pre-calculated radius of curvature of the axis of the pipeline on the results of geodetic measurements. Since the value required it is necessary for the repair of the pipeline by replacing the damaged area.

1. Бабин Л. А., Быков Л. И., Волохов В. Я. Типовые расчёты по сооружению трубопроводов. – М.: Недра, 1979. – 173 с.
2. Билобран Б. С. Решение при помищи ЭВМ задачи выпучивания трубопровода за пределом упругости // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. – М.: ВНИИИОЭНГ, 1992. – Вып. 2. – С. 5 – 10.
3. Білобран Б.С., Василюк В.М., Кінаш О.Б. Діагностика напруженого стану надземного переходу нафтопроводу в зоні зсуву // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій. – Львів: Каменяр, – 1998. – Вип. 3. – С. 580 – 584.
4. Білобран Б. С., Кінаш О. Б. Пружнопластичний стан тонкостінної труби під тиском при згині з розтягом (стиском) // Пробл. прочности. – 1998. – №6. – С. 99 – 105.
5. Бородавкин П.П., Березин В.Л. Сооружение магистральных трубопроводов. – М.: Недра, 1978. – 407 с.
6. Бородавкин П. П., Таран В. Я. Трубопроводы в сложных условиях. – М.: Недра, 1968. – 346 с.
7. Грудз В. Я., Тимків Д. Ф., Михалків В. Б., Костів В. В. Обслуговування і ремонт газопроводів. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ,
2009. – 712 с.
8. Грудз В. Я., Тымкив Д. Ф., Мельницкий И. О. Анализ надёжности и живучести газотранспортных систем в горных условиях // Тез. докл. на Всесоюз. науч.-техн. конф. “Проблемы трубопроводного транспорта нефти и газа”. – Ивано-Франковск, 1965. – С. 158.
9. Довідник з нафтогазової справи / за заг. ред. В. С. Бойка, Р. М. Кондрата, Р. С. Яремійчука. – Львів: Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 1966. – 620 с.
10. Комерштейн А. Г., Рождественский В. В., Ручимский М. Н. Расчёт трубопроводов на прочность: справоч. книга. – М.: Недра, 1978. – 355 с.
11. Красовский А. Я., Красико В. Н. Трещиностойкость сталей магистральных трубопроводов. – К.: Наук. думка, 1990. – 176 с.
12. Трубопровідний транспорт газу / М. П. Ковалко, В. Я. Грудз, В. Б. Михалків та ін. – К.: Арена ЕКО, 2002. – 600 с.