Justification design and simulation of two-masses resonance vibratory table with an inertia drive

Received: May 29, 2014
Accepted: May 29, 2014
Authors: 

Lanets O., GurskyV., Lanets O.V., Shpak Y.

Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра «Механіка та автоматизація машинобудування», кафедра «Деталі машин»

In the article two-masses resonance vibratory table with an inertia drive is developed and modelled. The analytical dependences for calculation of parameters of mechanical oscillating system, which provide the working near resonances mode of behavior, are presented. The mathematical model of such machine is made and motion of its oscillating masses and and unbalanced mass in steady-state behavior of work is analysed

1. Назаренко І.І. Машини для виробництва будівельних матеріалів: підручник / І.І. Назаренко. –
К.: КУНБА, 1999 р. – 488 с. 2. Потураев В.Н. Вибрационная техника и технологии в энергоемких
производствах: монография / В.Н. Потураев, В.П. Франчук, В.П. Надутый. – Днепропетровск,
2002. – 190 с. 3. Ланець О.В. Реалізація ефекту Зоммерфельда у вібраційному майданчику з інерцій-
ним приводом / О.В. Ланець, Я.В. Шпак, В.І. Лозинський, П.Ю. Леонович // Автоматизація виробни-
чих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: укр. міжвідомчий наук.-техн. зб. – Львів:
Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2013. – Вип. 47. – С. 12–28. 4. Кузьо І. В. Встановлення
конструктивно-силових параметрів та дослідження руху коливальних мас у вібраційній машині з
аероінерційним збуренням / І. В. Кузьо, О. В. Ланець // Автоматизація виробничих процесів у
машинобудуванні та приладобудуванні: укр. міжвідомчий наук.-техн. зб. – Львів: Нац. ун-т
“Львівська політехніка”, 2012. – Вип. 46. – С. 28–44. 5. Ярошевич М. П. Динаміка розбігу
вібраційних машин з дебалансним приводом / М. П. Ярошевич, Т. С. Ярошевич. – Луцьк: ЛНТУ,
2010. – 220 с. 6. Шатохин В. М. Анализ и параметрический синтез нелинейных силовых передач
машин: монография / В. М. Шатохин. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2008. – 456 с.