Influences of standard linear forms on characteristics of dynamic system with fuzzy modal controller

Автори: 
Demkiv L.I.

On the example of two-mass fuzzy control system the influence of characteristic polynomial’s roots on the characteristics of a dynamic system is investigated. The conclusions about the advisability of setting controller to the appropriate standard linear forms depending on the size of the error of system’s output coordinate.

1. Акимов Л.В. Динамика двухмассовых систем с нетрадиционными регуляторами скорости и наблюдателями состояния / Л.В. Акимов, В.И. Колотило, В.С. Марков - Харків: ХГПУ, 2000. - 93 c.
2. Бойчук Б.Г. Аналіз динаміки систем автоматичного керування 4-го порядку за коефіцієнтами їх структурованих характеристичних поліномів / Б.Г. Бойчук, Я.С. Паранчук // Збірник наукових праць Дніпродзержинського ДТУ. Тематичний випуск "Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика"./ Дніпродзержинськ: ДДТУ. — 2007. —— C. 334-337.
3. Головач І.Р. Формування характеристичного полінома на основі компромісних поєднаннь стандартних форм / І.Р. Головач, А.О. Лозинський // Збірник наукових праць Дніпродзержинського ДТУ. Тематичний випуск "Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика"./ Дніпродзержинськ: ДДТУ. — 2007. —— C. 346-348.
4. Демків Л.І. Дослідження впливу вибору параметрів функції належності, як ступенів свободи нечіткого регулятора, на характеристики динамічної системи / Л.І. Демків // Вісник НУ"Львівська політехніка", серія "Фізико-математикчні науки". — 2013. —№ 768.— C. 105-110.
5. Лозинський А.О. Дослідження впливу вигляду функції належності на динамічні показники системи при багатокритеріальній оптимізації зі змінними ваговими коефіцієнтами / А.О. Лозинський, Л.І. Демків // Електротехнічні та комп'ютерні системи. — 2012. —№ 5.— C. 137-144.
6. Лозинський О.Ю. Синтез двомасових і тримасових систем автоматичного регулювання положення електродів при врахуванні випадкового характеру збурень. / О. Ю. Лозинський, Я. Ю. Марущак, Я.С. Паранчук, Н.Ю. Попова // Вісник НУ"Львівська політехніка". — 1997. —№ 288.— C. 77-85.
7. Марущак Я.Ю. Використання стандартних форм розподілу коренів при синтезі електромеханічних систем методом параметричної оптимізації / Я.Ю. Марущак // Вісник Харківського Національного політехнічного університету. Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. Харків: ХНПУ. — 2001. —№ 10.— C. 88-90.
8. Марущак Я.Ю. Синтез електромеханічних систем з послідовним та паралельним кори¬гуванням / Я.Ю. Марущак - Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2005. - 207 c.
9. Мирославский Д.Е. Проектирование регуляторов электроприводов на базе стандартных передаточных функций. / Д.Е. Мирославский // Агентство научно-технической информации. Научно-техническая библиотека[Електронний ресурс]. — 2009.-Режим доступу до журн.: http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9692.html. ——
10. Мирославский Д.Е. Линейные оптимальные регуляторы электроприводов / Д.Е. Мирославский // Агентство научно-технической информации. Научно-техническая библиотека[Електронний ресурс]. — 2010. —— C. 21. - Режим доступу до журн.: http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st3404.pdf.
11. Осичев А.В. Стандартные распределения кор¬ней в задачах синтеза в электроприводе / А.В. Осичев, В.О. Котляров , В.С. Марков // Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика:[Труды конференции].-Харьков:Основа. — 1997. —— C. 104-109.
12. Nagrath I.J. Control systems engineering / I.J. Nagrath, M. Gopal — New age Int., 2011.
13. Piegat A. Modelowanie i sterowanie rozmyte / A. Piegat — Warszawa: “Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT”, 2003. — 678 p.
14. Takagi T. Fuzzy identificationof systems and its application to modeling and control / T. Takagi, M. Sugeno // IEEE Trans. ono Syst. — 1985. — V. SMC-15.No. 1. — P. 116-132.
15. Толочко О.И. Применение метода стандартных полиномов при синтезе систем подчинённого регулирования / О.И. Толочко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – Луганськ. — 2003. —№ 4(62).— C. 114-120.