Volume 9, Number 2, 2023

In this Number

(9 papers)
Viktor Kovalev, Galyna Klymenko, Yana Vasylchenko, Maksym Shapovalov, Andrey Manokhin
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2023.02.045
45-56
Volodymyr Tonkonogyi, Maryna Holofieieva, Oleksandr Levynskyi, Sergii Klimov, Predrag Dasic
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2023.02.083
83-90