Випуск 4, Номер 2, 2019

У цьому номері

(10 статей)
Vasyl Martsenyuk, Aleksandra Kłos-Witkowska, Andriy Sverstiuk, Oksana Bahrii-Zaiats
DOI: https://doi.org/10.23939/acps2019.02.091
pp. 91 - 99
Yaroslav Nykolaychuk, Artur Voronych, Возна Н., Lyubov Nykolaychuk, Ігор Пітух, Taras Grynchyshyn
DOI: https://doi.org/10.23939/acps2019.02.110
pp. 110 - 124
Myron Voytko, Yaroslav Kulynych, Mykhaylo Grynenko, Dozyslav Kuryliak
DOI: https://doi.org/10.23939/acps2019.02.132
pp. 132 - 136
Igor Zhukov, Nickolay Pechurin, Lyudmila Kondratova, Sergey Pechurin
DOI: https://doi.org/10.23939/acps2019.02.137
pp. 137 - 142