Номер 415, 2001

УДК 338.24-658.014

 

Теорія і методи проектування складних систем

Гліненко Л., Атаманова І.
Оцінка структури системи за критерієм функціональної доцільності витрат

Каркульовський В., Мотика І.
Моделювання складних механічних систем. Геометричний аналіз

Кісь Я., Чура І.
Вирішення системотехнічних задач при проектуванні систем розкрою

Кузнецов Б., Калногуз А., Чаусов А., Соляник О., Кузнецова Т.
Оптимальне цифрове керування багатоканальними системами

Лобур М, Мазур В , Фармага І.
Стратегічне планування та автоматизоване проектування організаційно-технічних систем: проблеми та перспективи

Марецка Е.
Математичне моделювання консолідації короткотермінових кредитів, які сплачуються повними внесками

Марунчак Д., Сидор А.
Розрахунок інтенсивності відмов симетричної розгалуженої системи зі старіючими за законом Релея вихідними елементами

Овсяк В., Овсяк Ю.
Теорія секвенційних алгоритмів як засіб побудови математичного, лінгвістичного, алгоритмічного та інформаційного забезпечення САПР

Сердюк С., Поздняков А.
Дослідження синтаксичного опису образів А-мереж

Чайковський І.
Статичні оцінки точності методів інтерпретації сигналів радіозондування приповерхневих шаруватих земних середовищ

Hulyanilsky L., Turchin О.
"Golden scction" rule in probabilistic modeling algorithms

Моделювання виробничих систем і технологічних процесів

Грибок М.
Інтелектуальні методи вимірювання параметрів векторних величин

Теслюк В.
Розробка га дослідження основних характеристик генератора рівномірного закону розподілу

Теслюк В., Гранат П., Корбецький О.
Підсистема побудови рельєфу напівпровідникової поверхні інтегральної структури

Kosoboutski P., Lobur М.
Method of parameter control of dielectric layer phase thickness on Si crystal surface

Аналіз та оптимізація цифрових і аналогових систем

Близнюк М., Маркелов О.
Аналіз підходів до розробки діалогових систем та їх реалізація в інтерактивному графічному редакторі схем системи "Micro-PC"

Васильцов І., Мандзій Б., Бенч А.
Розподіл напруги завади в матричних ВІС з ортогональною топологією шин живлення та заземлення

Джала P., Вербенець Б., Джипи В., Сенюк О.
Апаратура Біт-КВП з комп'ютерною обробкою результатів обстежень підземних комунікацій

Захарія Й.
Метод скінченних елементів для аналізу електромагнітного поля в структурах з дискретно неоднорідним середовищем

Казимира І.
Використання спрощених моделей ІС при розв'язанні задач багатокритеріальної параметричної оптимізації

Казимира І., Близнюк М, Фармага І.
Розробка та аналіз моделей вразливості ІС до локальних температурних перегрівів

Матвійків М, Івасик Ю.
Теоретичні основи моделювання впливу внутрішніх механічних напружень на параметри ІС

Прудиус І., Лазько Л.
Числовий метод відновлення спектра сигналу з використанням апріорної інформації про розв'язок

Ройзман В., Лебідь А.
Розробка вузлів захисту від вологи тонкоплівкових та електролітичних конденсаторів

Системи та алгоритми конструкторського проектування

Корпильов Д., Ткаченко С.
Застосування технології CORBA при побудові системного середовища САПР гібридних інтегральних схем

Мельник P., Kopoтеєвa Т.
Керування якістю макротрасування програмованих логічних матриць

Пархоменко А.
Розробка математичного та програмного забезпечення аналізу паразитних параметрів конструктивів МЕА

Петров Д., Федасюк Д., Левус Є.
Тепловий аналіз МЕП із кристалами на жорстких виводах у середовищі Інтернет

Інформаційні технології проектування

Бритковський В.
Математична структура системи автоматизованого набору формул алгебри алгоритмів-секвенцій

Верес О.
Алгоритми розподілу основних ресурсів під час укладання розкладу навчальних занять

Голота В., Когут І., Голота Т.
Про модифікацію стандартного алгоритму лексикографічного сортування даних

Драган Я., Овсяк В., Сіроджа І.
Дослідження математичних моделей систем автоматизації проектувальних робіт

Касьян К.
Проблеми діагностування технічного стану радіоелектронних пристроїв

Касьян М.
Метод автоматизованого аналізу і забезпечення електричних характеристик приладів функціонального перетворення із забезпеченням діагностування

Климаш М., Бурачок Р.
Розрахунок параметрів надійності міської синхронної мережі

Лазько О., Heдоступ Л., Повило Ю.
Оцінка безвідмовності сумісної роботи компонентів радіоелектронних пристроїв

Недоступ Л., Кіселичник М.
Оцінка ефективності та забезпечення якості радіоелектронних пристроїв

Овсяк О.
Алгоритми графічного інтерфейсу транслятора

Овсяк О.
Синтез моделей транслятора системи автоматизованого проектування електромеханічних схем друкарських машин

Чабан К.
Підсистема аналізу та оцінки відповідей комп'ютерної навчальної системи "Pilot"

Kernytskyy A., Lobur М., Wrobel J.
Approaches to Engineering Databases

Kurkowski M., Biernacki Z., Zloto T.
Thermoanemomelric method for the measurements of flow velocity and temperature

Zloto T., Biernacki Z., Kurkowski M.
Monitoring of the parameters of pump operation by means of a computer-based measuring system

Редакційна колегія

Відповідальний редактор к.т.н., доцент Мотика Ігор Іванович

Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Гранат Петро Петрович

Відповідальний секретар к.т.н., доцент Теслюк Василь Миколайович

Члени редколегії

доцент, канд. техн. наук Мотика І.І

доцент, канд. техн. наук Гранат П.П.

доцент, канд. техн. наук Теслюк В.М.

професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.

професор, д-р техн. наук Мельник А.О.

професор, д-р техн. наук Рашкевич Ю.М.

професор, д-р фіз.-мат. наук Савула Я.Г.

професор, д-р техн. наук Недоступ Л.А.

доцент, д-р техн. наук Яцимірський М.М.

доцент, канд. техн. наук Лобур М.В.

доцент, канд. фіз.-мат. наук Монастирський Л.С.

доцент, д-р техн. наук Федасюк Д.В.

доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.

доцент, канд. техн. наук Близнюк М.Б.

 

Рекомендовано Вченою радою Державного університету «Львівська політехніка» (протокол № 46 засідання від 29.02.2000р.)

У Віснику опубліковано роботи науковців Національного університету «Львівська політехніка», інших зарубіжних та українських вчених в царині розробки та застосування комп’ютерних систем проектування.

Розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.