Номер 444, 2002

УДК 621.382

 

І. Теорія і методи проектування складних систем

Корпильов Д.
Методологія створення об'ектно-орієнтованих програмних систем за допомогою мови UML

Лобур М, Матвійків О.
Методологія використання моделі чутливості в моделюванні соціально-економічних та екологічних систем

II. Моделювання виробничих систем і технологічних процесів

Crasser T., Kosina H., Selberherr S.
Hydrodynamic and energy-transport models for semiconductor device simulation: review of basic models

Grosser T., Kosina H., Selberherr S.
Hydrodynamic and energy-transport models for semiconductor device simulation: extensions and critical issues

Теслюк В.
Підсистема моделювання технологічних операцій виготовлення ІС із використанням методу Монте-Карло

Новосядлий С., Іванців Н., Іванців В.
Особливості і моделі травлення в субмікронній технології великих інтегральних схем

Мотика І., Нестор Н.
Моделі операцій контролю для аналізу точності технологічних процесів

III. Аналіз та оптимізація цифрових і аналогових систем

Волочій Б., Подоляк У.
Автоматизація процесу трансформації моделей локального радіоелектронного комплексу

Близнюк М., Казимира І.
Розробка спеціалізованого програмного забезпечення для аналізу дефектів і функціональних помилок у стандартних комірках КМОНI ВІС

Заяць В.
Критерії розпізнавання симетричних та несиметричних режимів в динамічних системах

Нечай О.
Порівняльний аналіз чисельних методів Гіра та дробово-раціональних наближень при створення моделі генератора гармонічних коливань

Казимира І., Крук О.
Аналіз проблеми оптимальної перенумерації вузлів схеми з огляду впливу на ефективність схемотехнічного проектування

Різник В., Різник О., Юрчак І., Пороховський В.
Синтез комбінаторних конфігурацій за допомогою ідеальних кільцевих в'язанок

Батюк Л., Кожан В.
Швидкі помножувачі поліномів

Отепко В., Пархуць В., Стрілецький З.
Пристрій для визначення середнього арифметичного значення вимірюваних величин

IV. Системи та алгоритми конструкторського проектування

Левyc Є., Федасюк Д.
Архітектура та функціонування системи теплового моделювання TAFC

Смеркло Л., Беген В., Масютін Г.
"Мікрон" - система автоматизованого проектування конструкторської документації і фотошаблонів гібридних інтегральних модулів

Федасюк Д., Петров Д.
Алгоритм автоматичного синтезу теплоелектричних сіток для тепловою моделювання МЕП різного конструктивно-технологічного виконання

Каркульовській В., Мотика І.
Моделювання складних механічних систем. Статичний аналіз

Ткаченко С., Чура І., Грицишин Я.
Оптимізація розміщення плоских об'єктів на площині довільної форми

V. Інформаційні технології в проектуванні

Голощук P., Кісь Я., Чура І.
Базові системні принципи побудови програмно-технічної структури інтелектуальної інформаційної системи для автоматизації роботи кафедр

Cтех Ю., Керницький А.
Аналіз технології клієнт-сервер у сучасних системах управління базами даних

Редакційна колегія

Відповідальний редактор к.т.н., доцент Мотика Ігор Іванович

Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Гранат Петро Петрович

Відповідальний секретар к.т.н., доцент Теслюк Василь Миколайович

Члени редколегії

доцент, канд. техн. наук Мотика І.І

доцент, канд. техн. наук Гранат П.П.

доцент, канд. техн. наук Теслюк В.М.

професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.

професор, д-р техн. наук Мельник А.О.

професор, д-р техн. наук Рашкевич Ю.М.

професор, д-р техн. наук Недоступ Л.А.

професор, д-р фіз.-мат. наук Савула Я.Г.

професор, д-р техн. наук Яцимірський М.М.

професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.

доцент, канд. техн. наук Лобур М.В.

доцент, канд. техн. наук Близнюк М.Б.

доцент, канд. фіз.-мат. наук Монастирський Л.С.

доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.

 

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 54 засідання від 27.03.2001 р.)

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.