Номер 470, 2003

УДК 621.382

 

Теорія і методи проектування складних систем

Мельник Р.А.
Нечітка кластеризація в задачах мінімізації фізичних ресурсів проектування

Кравець П.О.
Пошукова оптимізація систем генетичним методом з одноточковим схрещуванням

Юрчак І.Ю.
Використання програмної моделі нейромережі "Функціонал на множині табличних функцій" для моделювання складних об'єктів

Ель-Кхатір Хаймуді.
Варіант мережі Кохонена з двома додатковими компонентами векторів множини реалізацій

Гліненко Л.К., Атаманова І.В., Смердова Т.А.
Вдосконалення процедури ФВА для складних систем

Ладик С.Р.
Використання експертних оцінок та апарату факторного аналізу для синтезу та удосконалення організаційної структури

Мазур В.В.
Автоматизоване проектування транспортних мереж на функціонально-логічному рівні

Николайчук Я.М., Сегін А.І., Круцкевич Н.Д., Возна Н.Я. 
Теорія проектування спеціалізованих комп'ютерних систем на базі аналогії системних об'єктів енергетики

Інструментальні засоби автоматизованого проектування

Корпильов Д.В., Ткаченко С.П., Теслюк В.М.
Багаторівнева об'єктно-орієнтована архітектура системного середовища САПР гібридних інтегральних схем

Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Гранат П.П.
Розробка та реалізація підсистеми збереження та обробки даних системи „ПроМІС-Т"

Маркелов О.Е., Маркелов В.Е.
Один із шляхів застосування мови HTML та CSS при розробці графічного редактора електричних схем "Micro-PC Schematic 2002"

Пархоменко А.В., Павлюченко І.М., Вотінов О.Г., Клименко В.Ю.
Розробка програмних бібліотек для САПР "Компас"

Каша Л.B.
Автоматизована система дослідження електроприводів на базі вентильних реактивних двигунів

Аналіз і синтез складних систем за критерієм надійності

Харченко B.C., Тарасюк О.М.
Процедури аналізу і синтезу моделей надійності програмних засобів з використанням матриць припущень

Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Улибін Д.О.
Марковська модель як засіб комплексного моделювання інформаційних систем з функціональним резервуванням

Cидop А.Р.
Закони розподілу відмов для елементів ієрархічних розгалужених систем

Скопа О.О.
Задача оптимального резервування

Лобур М.В., Іванців Р.Д.
Підвищення надійності і точності амплітудно-часових перетворювачів вбудованих мікроелектронних пристроїв

Казакова Н.Ф.
Математичні моделі для дослідження надійності трактів передачі комп'ютерних мереж

Михальчан B.C.
Алгоритм навчання нерекурсивного фільтра

Методи моделювання об'єктів проектування

Лобур М.В.
Узагальнений аналіз релаксаційних процесів в електромагнітних і механічних осциляторних моделях як базових для математичного проектування мікроелектронних компонент вбудованих систем

Макар В.М., Матвійків О.М.
Н-адаптивне моделювання на основі методу скінченних елементів. Частина 1: апостеріорні оцінки похибки

Домінюк Т.І., Івахів О.В., Мушеник П.І.
Моделювання інтелекту алізованого засобу

Якубенко В.М.
Моделювання електроакустичних пристроїв звуковідтворювальної апаратури

Яковенко Є.І.
До питань проектування мікросмужкових багатоланкових напрямлених відгалужувачів

Крищук В.М., Фарафонов О.Ю., Шило Г.М., Гапоненко М.П. 
Оптимізація допусків мікросмужкових фільтрів

Климаш M.M., Чернихівський Є.М., Олексін М.І.
Дослідження структури оптичних лінійних трактів магістральних телекомунікаційних мереж

Тимченко О.В., Горбатий І.В.
Моделювання впливу шумів на пропускну здатність виділеного телекомунікаційного каналу зв'язку

Захарія Й.А.
Стикування електродинамічних структур з урахуванням умов на ребрах

Редакційна колегія

Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур

Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Ткаченко Сергій Петрович

Відповідальний секретар к.т.н., доцент Матвійків Олег Михайлович

Члени редколегії

професор, д-р техн. наук Лобур М.В.

доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.

професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.

професор, д-р техн. наук Матвійків М.Д.

професор, д-р техн. наук Мельник А.О.

професор, д-р техн. наук Мельник Р.А.

професор, д-р техн. наук Недоступ Л.А.

професор, д-р техн. наук Пасічник В.В.

професор, д-р техн. наук Русин Б.П.

професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.

доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.

доцент, канд. техн. наук Матвійків О.М.

доцент, канд. техн. наук Мотика І.І.

 

Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 15 засідання від 25.02.2003 р.)

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.