Номер 522, 2004

УДК 621.382

 

Теорія і методи проектування складних систем

Романишин Ю.М., Павлиш В.А.
Нейромережеві інтерпретації теореми суперпозиції Колмогорова та її модифікацій

Корпильов Д.В., Ткаченко С.П., Свірідова Т.В.
Аналіз і синтез архітектури складних апаратних і програмних систем

Каркульовський В.І., Керницький А.В., Мотика І.І., Чура І.І. 
Побудова архітектури навчальної САПР

Мазур В.В.
Автоматизоване проектування пасажирсько-транспортної системи міста

Юрчак І.Ю.
Сучасні напрямки розвитку нейрокомп'ютерних технологій

Інструментальні засоби автоматизованого проектування

Спіченков С.Ю., Романишин Ю.М., Гоць В.І., Парамуд Я.С. 
Спеціалізована комп'ютерна система локалізації джерела акустичних сигналів

Коротєєва Т.О.
Розпаралелювання трасування через глобальну комп'ютерну мережу

Петренко А.І., Ладогубець В.В., Воєвода О.О.
Архітектура мережевого комплексу схемотехнічного проектування ALLTED

Корначевський Я.І., Ладогубець В.В.
Особливості реалізації інверсного режиму в КМОН моделях на прикладі BSIM

Волочій Ю.Б., Федасюк Д.В.
Лінгвістичне забезпечення програмних моделей систем масового обслуговування та відмовостійких систем

Кузьмін О.В.
Системи дистанційного навчання: огляд, методологія проектування, інструментальні засоби розробки

Дорош Н.В., Кучмій Г.Л., Кунтий Ю.В., Смеркло Л.М.
Розробка та моделювання програмного інтерфейсу з нелінійною картою Ріодераку для медичних систем електропунктурної експрес-діагностики

Жежнич П.І.
Проектування часових баз даних за допомогою структурного підходу

Сидор А.Р.
Оцінювання надійності несиметричних ієрархічних систем зі старіючими за законом Релея вихідними елементами

Недоступ Л.А., Бобало Ю.Я., Кіселичник М.Д., Лазько О.В., Васьків Г.М.
Програмне забезпечення комплексної оптимізації виробничих систем

Методи та алгоритми проектування

Стех Ю.В., Керницький А.Б.
Алгоритми ієрархічної кластеризації для великих множин документів

Мельник Р.А., Алексєєв O.A.
Дослідження алгоритмів декомпозиції візуальних образів за характеристиками компресії

Лозинський О.Ю. Щербовських С.В.
Синтез моделей надійності на основі методу Монте-Карло із застосуванням концепції простору станів

Процько І.О.
Приведення до ефективних обчислень ортогональних перетворень Хартлі

Оборжицький В.І.
Реалізація комп'ютерного проектування дискретних НВЧ фазообертачів з комутуючими МЕМС елементами в інтегральному виконанні

Нога А.Ю.
Алгоритми класифікації динамічних ситуацій в інтелектуальних системах управління

Іванюк В., Лау Г.
Розробка завадостійких алгоритмів оцінки компонентів кольорових зображень

Русин Б.П., Чирун Л.В.
Адаптивні алгоритми апроксимації коефіцієнтів моделі синтезу мовних сигналів

Головацький Р.І., Лобур М.В.
Методи адаптації чутливості пасивних інфрачервоних детекторів руху до об'єктів спостереження

Іванців Р.Д., Марікуца У.Б., Антонюк М.П.
Підвищення точності фазового детектування

Методи моделювання об'єктів проектування

Павлиш В.А., Закалик Л.І., Корж P.O.
Моделювання поширення електромагнітних хвиль у волокнах на фотонних кристалах

Андрійчук М.І., Заморська О.Ф.
Моделювання хвилеводних випромінювальних систем на основі їхніх амплітудних характеристик

Пелещишин A.M.
Моделювання аудиторії веб-сайта

Заяць В.М.
Підхід до побудови моделі дискретної коливної системи другого порядку та умови стійкості її режимів

Нікольський Ю.В.
Моделювання процесів прийняття рішень при локалізації причин спрацювання захистів на енергетичних підприємствах

Рішняк І.В.
Модель управління проектними ризиками

Мазур В.В.
Ідентифікація моделей для автоматизованого проектування пасажирсько-транспортної системи міста

Захарія Й.А.
Моделювання структури живлення збуджувачів електромагнітних хвиль

Макар В.М., Матвійків О.М.
Н-адаптивне моделювання на основі методу скінченних елементів. Частина 3: Результати моделювання на прикладі задачі Лямс

Теслюк В.М., Раєвський П.Ю., Лобур М В., Денисюк П.Ю. 
Математична модель інтегрального ємнісного сенсора

Теслюк В.М., Денисюк П.Ю.
Математична модель термоеластичного рідинного актюатора

Горопацький В.І., Обшта А.Ф., Стащук М.Г.
Математична модель оцінки взаємовпливу робочих середовищ, конструкцій та елементів давачів під час фізико-хімічних вимірювань

Foty D., Gildenblat G. 
Fundamental aspect of cmos technology: basics, implications and a roadmap to the future

Райд Фатхи Сахавне.
Моделювання нейронних мереж для реалізації алгоритмів розпізнавання

Редакційна колегія

Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур

Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Ткаченко Сергій Петрович

Відповідальний секретар к.т.н., доцент Макар Володимир Мирославович

Члени редколегії

професор, д-р техн. наук Лобур М.В.

доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.

професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.

професор, д-р техн. наук Матвійків М.Д.

професор, д-р техн. наук Мельник А.О.

професор, д-р техн. наук Мельник Р.А.

професор, д-р техн. наук Недоступ Л.А.

професор, д-р техн. наук Пасічник В.В.

професор, д-р техн. наук Русин Б.П.

професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.

доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.

доцент, канд. техн. наук Макар В.М.

доцент, канд. техн. наук Мотика І.І.

 

Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 7 від 18.02.2004р.)

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.