1

Експериментальні та DTF дослідження взаємодії азо-біс-2,4-дихлоро-1,3,5-триазину зі стиролом

В результаті взаємодії азо-біс-ціанурхлориду зі стиролом був виділений один з ізомерів інвертованої реакції Дільса-Альдера з високим виходом. Для пояснення селективності реакції були проведені термодинамічні розрахунки на M06-2X/6-31G(d,p) рівні. Протікання реакції досліджувалось по трьох шляхах – з утворенням продукту нормальної ДА та двох регіоізомерів інвертованої ДА реакції.

Development of synthesis method of β-amino acid of thiophenonaphthoquinone

A convenient method of synthesis of 2-amino-4,9-dioxo-4,9-dyhidronaphto[2,3-b] thiophene-3-carboxylic acid by interaction of 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone with ethylcyanacetate and sulfide sodium in ethanol was developed.The influence of different factors was investigated and probable mechanism of reaction proposed. Розроблено зручний метод синтезу 2-аміно-4,9-діоксо-4,9-дигідронафто[2,3-b] тіофен-3-карбонової кислоти на основі взаємодії 2,3-дихлоро-1,4-нафтохінону з етилціаноацетатом та сульфідом натрію в етанолі.

Дослідження взаємодії солей тіосульфокислот з 2,3-дихлор-1,4-нафтохіноном

The nucleophilic substitution of halogens in 2,3-dichlor-1,4-naphtoquinone with salts of aliphatic, aromatic and heterocyclic thiosulfonic acids have been researched. 
Досліджено нуклеофільне заміщення галогенів у 2,3-дихлор-1,4-нафтохіноні солями аліфатичних, ароматичних та гетероциклічних тіосульфокислот. 
 

Синтез і властивості 3-амінокислотнозаміщених- 2-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)-1,4-нафтохінонів

Reсеіved new potentially biologically active compounds by reaction of 3-chloro-2-(3,5-di-tert-buthyl-4-hydroxyphenil)-1,4-naphtoquinones with various amino acids. Carried out calculations of predicted and conducted experimental studies of biological activity obtained compounds. Analysis of compounds and their structure was confirmed. 

Синтез нових трициклічних гетероциклічних систем на основі 1,4-нафтохінонів та азометинів α-амінокислот

Interaction between 1,4-naphthoquinone derivatives and  α-amino azomethines was carried out by 1,3-dipolar cycloaddition and  set a number of new heterocyclic compounds. Using computer system PASS opportunity of displaying biological activity of the synthesized compounds was established. 
Проведено  реакцію 1,3-диполярного  циклоприєднання  між  похідними 1,4-нафто-хінону  та азометинами α-амінокислот  і  було встановлено нові  гетероциклічні  сполуки. Визначена імовірність прояву біологічної активності синтезованих сполук за допомогою програми PASS. 

Амінопохідні карбазолзаміщеного 1,4-нафтохінону

Запропоновано метод одержання 2-(9Н-карбазоліл-9)-3-хлоро-1,4-нафтохінону
рекцією 2,3-дихлоро-1,4-нафтохінону з калієвою сіллю карбазолу. Одержано аміно- та
амінокислотні похідні на основі карбазольного похідного 2,3-дихлоро-1,4-нафтохінону.
Реакцію 2-(9Н-карбазоліл-9)-3-хлоро-1,4-нафтонохінону з аміно- кислотами проводили в
водному диметилсульфоксиді, а реакцію з первинними і вторинними амінами – в
ацетоні. Підтверджено будову синтезованих сполук та наведено їх спектральні

Густина, надлишковий об’єм і парціальні мольні об’єми розчинів лаурилметакрилату при 293 K

Визначено концентраційну залежність густини і надлишкового об’єму бінарних систем лаурил (додецил) метакрилату с гексаном, бензеном, 1,2-дихлоретаном і оцтовою кислотою при 293 K і атмосферному тиску, з використанням пікнометричного методу. Розраховані значення надлишкового об’єму були апроксимовані поліномами.

Ентальпії змішування метилметакрилату з деякими органічними розчинниками

Калориметричним методом визначені ентальпії змішування бінарних систем, утворених метилметакрилатом з гексаном, бензеном, ацетонітрилом, 1,2-дихлоретаном і оцтовою кислотою при 293 К та атмосферному тиску. Концентраційні залежності ентальпії змішування апроксимовані степеневими поліномами.

Структура та застосування у бітум-полімерних сумішах гідроксилвмісних похідних епоксидної смоли ед-20

Запропонована методика синтезу на основі епоксидної смоли ЕД-20 та олігоетеру Poly THF-2000 нової гідроксилпохідної смоли з кінцевими первинною гідроксильною та епоксидною групами. Структура синтезованої похідної та раніше синтезованого нами продукту на основі епоксидної смоли ЕД-20 та 1,4-бутандіолу підтверджена з використанням ІЧ і ЯМР спектроскопії. Синтезовані похідні епоксидної смоли вивчені як полімерні компоненти бітум-полімерних сумішей.

Синтез та протипухлинна активність кон’югатів ізатину, оксадіазолу та 4-тіазолідинону

За реакцією N-алкілювання 2,4-тіазолідиндіону та 5-заміщених ізатинів дією 2-хлоро-N-(5-арил-1,3,4-оксадіазол-2-іл)-ацетамідів 1a-c синтезовано неконденсовані похідні оксадіазолу з тіазолідиновим 2a-c або ізатиновим 4a-h фрагментами в молекулах. Одержані сполуки використані в реакції Кньовенагеля з 5R-ізатинами (для 2a-c) та похідними 4-тіазолідинону (для 4a-h) з метою синтезу відповідних 5-іліденпохідних 3a-g, 5a-k та 6a-d. Для 8 синтезованих сполук вивчено їх протиракову активність на 60 лініях пухлинних клітин в Національному Інституті Раку (США).