4-тіазолідинон

Synthesis, polymerization ability, nonlinear optical properties of methacrylic monomers and polymers with benzylidene moiety

New methacrylic monomers, their polymers with benzylidene fragment were synthesized. Structures of all compounds were determined by HNMR, UV- spectroscopies. The third order nonlinear optical properties of oxazolone, thiazolidinone and thiohydantoin containing compounds were investigated in solutions using degenerate four wave mixing (DFWM) method at 532 nm.

Синтез та протипухлинна активність кон’югатів ізатину, оксадіазолу та 4-тіазолідинону

За реакцією N-алкілювання 2,4-тіазолідиндіону та 5-заміщених ізатинів дією 2-хлоро-N-(5-арил-1,3,4-оксадіазол-2-іл)-ацетамідів 1a-c синтезовано неконденсовані похідні оксадіазолу з тіазолідиновим 2a-c або ізатиновим 4a-h фрагментами в молекулах. Одержані сполуки використані в реакції Кньовенагеля з 5R-ізатинами (для 2a-c) та похідними 4-тіазолідинону (для 4a-h) з метою синтезу відповідних 5-іліденпохідних 3a-g, 5a-k та 6a-d. Для 8 синтезованих сполук вивчено їх протиракову активність на 60 лініях пухлинних клітин в Національному Інституті Раку (США).