5,5′- дибромо-о-крезолсульфонфталеїн

Асоціація аніонів 5,5′-дибромо-о-крезолсульфонфталеїну з катіонами барвників у водному розчині

Розглянуто утворення у водному розчині асоціатів між одно- або двозарядними аніонами 5,5′ дибромо-о-крезолсульфонфталеїну й однозарядними катіонами ціанінових барвників (квінальдиновий синій, квінальдиновий червоний). На підставі спектрофотометричних даних проаналізовані значення рівноважних констант асоціації. Напівемпіричним квантовохімічним методом АМ1 визначена енергетика катіон-аніонних взаємодій (стандартна ентальпія утворення іонів та асоціатів) і встановлена ймовірна будова асоціатів.