acrylic acid

КІНЕТИКА РЕАКЦІЇ АЛЬДОЛЬНОЇ КОНДЕНСАЦІЇ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З ФОРМАЛЬДЕГІДОМ НА B–P–V–W–Ox/SiO2 КАТАЛІЗАТОРІ

Синтезовано  нові  каталізатори B–P–V–W–Ox/SiO2  газофазної  конденсації  оцтової кислоти  з  формальдегіду  в  акрилову  кислоту  на  промисловому  носії  сталого  хімічного складу (колоїдний  оксид  силіцію,  аеросил A-200).  Показано,  що  гідротермальна  обробка носія  дозволяє  підвищити  активність  та селективність  каталізатора в  реакціях  альдольної конденсації  оцтової кислоти з формальдегідом.

АРМУВАННЯ АЛЬГІНАТ-ЖЕЛАТИНОВОГО ГІДРОГЕЛЮ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИМ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИМ МІКРОВОЛОКНОМ

Представлено метод модифікування поліпропіленових планарних поверхонь та мікроволокон через ковалентне прищеплення наношару поліакрилової кислоти за вільно-радикальним механізмом.Після прищеплення наношарів гідрофобна поверхня поліпропілену набуває гідрофільних властивостей, що підтверджено зміною вільної поверхневої енергії на планарних поверхнях і зміною величини водоутримання мікроволокнами до та після модифікування.

ВПЛИВ ПРИРОДИ НОСІЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ B–P–W–V–Oх КАТАЛІЗАТОРА СИНТЕЗУ АКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ АЛЬДОЛЬНОЮ КОНДЕНСАЦІЄЮ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З ФОРМАЛЬДЕГІДОМ

Зважаючи на низьку ефективність відомих каталізаторів альдольної конденсації оцтової кислоти з формальдегідом, актуальними є дослідження, спрямовані на створення нових або вдосконалення існуючих каталізаторів даного процесу. Створення активних та селективних каталізаторів конденсації сприятиме промисловому впровадженню виробництва АК, методом альдольної конденсації.

Низькотемпературне окиснення акролеїну до акрилової кислоти пероксидом водню на Se-органічних каталізаторах

Досліджено каталітичну активність Se-вмісних органічних сполук, зокрема метилселенінової кислоти, бензенселенінової кислоти, фенілселенолу та дифенілдиснленіду як потенційних каталізаторів окиснення ненасичених альдегідів пероксидом водню. Встановлено, що всі протестовані сполуки є активними в досліджуваній реакції і характеризуються різною ефективністю залежно від продукту реакції – акрилової кислоти чи метилакрилату. Встановленi оптимальні умови здійснення процесу, каталізатор та розчинник для одержання акрилової кислоти.

Дослідження процесу одержання акрилової кислоти за допомогою альдольної конденсації оцтової кислоти з формальдегідом у газовій фазі

The process of aldol condensation of acetic acid with formaldehyde in the presence of solid oxide catalysts in gas phase has been investigated. The optimum content of active components in the catalyst and the optimum content of promoter in the catalyst for the process of acrylic acid obtaining has been determined. Досліджено процес альдольної конденсації оцтової кислоти з формальдегідом у присутності твердих оксидних каталізаторах у газовій фазі.

Властивості композиційних матеріалів на основі реакційноздатних вуглеводневих олігомерів

The paper an approach to obtained compositions materials on the base of carboxyl-contained hydrocarbon olygomers. The influence of the temperature, time of structures, and the type of the sanctions on the mechanical, physical and chemical characteristics synthetized coatings. The major features of the process have been determined and recommendation for a production with of new protective polymer compositions. Стаття присвячена одержанню захисних композиційних матеріалів на основі карбоксилвмісних вуглеводневих олігомерів.

Одержання акрилової кислоти на аеросильних каталізаторах

The process of acrylic acid obtaining by gas-phase condensation of acetic acid with formaldehyde over fumed silica based catalysts has been investigated. The effect of catalyst treatment method on its catalytic properties has been determined. The optimal catalyst for acrylic acid obtaining has been defined.

Organic Synthesis and Characterization of Electrically Conducting Poly(o-Toluidine) Doped with Organic Acid

Poly(o-toluidine) doped with acrylic acid and without it was synthesized by using chemical oxidative polymerization technique. With the help of this method the polymer, poly(o-toluidine) was synthesized in the form of emeraldine salt. The oxidizing agent used for this method is the ammonium persulphate .The polymer products were characterized by UV-Visible and FTIR spectroscopy. The polymer, poly(o-toluidine) doped with acrylic acid was highly soluble in common organic solvents like m-cresol, NMP, DMF etc.

Thermodynamic Properties of Solutions of the Acrylic Acid in 1,2-Dichloroethane and Acetic Acid

The saturated vapor pressure of the acrylic acid solutions in 1,2-dichloroethane and acetic acid was measured by static tensimetric method in the temperature range of 295 to 355 K. The composition of the equilibrium phases as well as the activity coefficients (γ1 and γ2) were received from the experimental measurements of the temperature-dependent saturated vapor pressure. Then we used the temperature and concentration dependent activity coefficients to calculate the excess thermodynamic functions of the solutions mixing (HE, GE, SE).

Synthesis and Characterization of Organically Soluble and Electrically Conducting Acids Doped Polyaniline

Emeraldin salt of polyaniline was synthesized by chemical oxidative polymerization method; this salt is soluble in common organic solvents. The obtained results are discussed with reference to lactic acid doped polyaniline. It has been observed that acrylic acid doped polyaniline is comparatively more soluble than polyaniline doped with lactic acid in common organic solvent such as m-cresol, NMP (N-methyl pyrrolidinone), DMSO, DMF, etc. The acrylic acid doped polymer prepared using lactic acid is comparatively more soluble in m-cresol and NMP than the polyaniline without acrylic acid.