бентоніт

Cинтез та характеристика суміші Al,Cu-зшитого і промотованого міддю бентоніту

З використанням зразка бентоніту одержано суміші глин, зшитих алюмінієм та міддю (Al, Cu-PILCs) з різним відсотком Cu та імпрегнованих алюмінієм (Cu@Al-PILC). Характеристику зразків проведено за допомогою рентгенівської дифракції, адсорбції-десорбції N2 та Фур‘є-спектроскопії. Визначено, що площа поверхні за БЕТ, загальна площа та об‘єм мікропор Al-PILC зменшуються в Cu@Al-PILC, проте збільшуються у випадку змішаних металів і досягають максимуму для Al, Cu-PILCs. Встановлено, що найвищий вміст міді є в Cu@Al-PILC, тому його каталітичні властивості покращуються.

Одержання бутиладипінату у присутності активованих алюмосилікатів

The features of adipic acid esterification with 1-butanol in the presence of aluminosilicates activated with sulfuric acid as a catalyst have been studied. The optimal process conditions have been determined. The influence of a heterogeneous catalyst nature on the esterification proceeding has been defined. Досліджено закономірності естерифікації адипінової кислоти 1-бутанолом у при- сутності активованих сульфатною кислотою алюмосилікатів як каталізаторів. Визначено оптимальні умови процесу. Встановлено вплив природи гетерогенного каталізатора на перебіг естерифікації.