біогенні поверхнево-активні речовини

Рістрегулююча активність композицій на основі алілтіосульфанілату та біопар щодо гарбуза звичайного

Досліджено вплив композицій на основі алілтіосульфанілату та поверхнево-активного рамноліпідного біокомплексу (за різних співвідношень), на схожість і ростові показники гарбуза звичайного (Cucurbita pepo) – однієї з важливих сільськогосподарських культур. Встановлено ефективність створених композицій для вирощування гарбуза – суттєво підвищувалися схожість насіння та ростові показники (збільшення довжини пагона; кількості квіток; росту листя), а також покращувалася життєздатність рослин гарбуза.

Біосинтез пар мікроорганізмами родів Pseudomonas на соєвій олії та дослідження їх властивостей

Встановлено ефективність застосування соєвої олії як дешевого субстрату для синтезу поверхнево-активних речовин (біоПАР) Pseudomonassp. PS-17 та P. fluorescens 8573.Для оптимізації виробництва біоПАР цих штамів доцільно проводити виділення рамноліпідів шляхом кислотного осадження, отримавши концентрат рамноліпідів, а надосадову рідину використовувати для технологій, що не потребують великої концентрації ПАР. Розроблені композиції на основі синтезованих біоПАР мають значні перспективи як інгібітори корозії та препарати для рослинництва.

Поверхнево-активні комплекси для штаму Pseudomonas Аeruginosa JRV-L

Показано, що штам Pseudomonas aeruginosa JRV-L синтезує екстрацелюлярні поверхнево-активні речовини рамноліпідної природи, полімер полісахарид альгінат та пігмент піовердин, що має властивості сидерофора та елісітора. Встановлено, що вказані продукти біосинтезу P. aeruginosa JRV-L  мають властивість утворювати супрамолекулярні комплекси в культуральній рідині.

Метод виділення поверхнево-активного комплексу штаму pseudomonas aeruginosa jrv-l

Для підвищення ефективності осадження рамноліпідного комплексу (РК) з
супернатанту культуральної рідини (СКР) штаму P. aeruginosa JRV-L застосовували
комплексний підхід: бактерії культивували на поживному середовищі з додаванням
алюмокалієвих галунів (АГ) та без них, продукт виділяли при різних температурах
(20–100 °С) і рН середовища (2,0–4,0). Встановлено, що нагрівання до 90–100 °С та
підкислення до рН 2,0 СКР штаму P. aeruginosa JRV-L сприяє повнішому осадженню
РК, а також, що склад РК, одержаного з СКР без додавання АГ, не змінюється: