чисельне моделювання

Складкоутворення при інверсії палеорифтового осадового басейну (на прикладі Дніпровсько-Донецького авлакогену)

 

Розсіяння плоских хвиль відкритою дугою із різними граничними умовами на її сторонах

У роботі розглянуто підхід до чисельного моделювання проблеми розсіяння електромагнітних плоских хвиль на незамкнутій дузі із різними граничними умовами на її сторонах. Відповідна змішана крайова задача зводиться до системи двох сингулярних і гіперсингулярних інтегральних рівнянь. Запропоновано та проаналізовано метод колокації для отримання числових розв’язків отриманих рівнянь. Наведено характеристики поперечного перерізу розсіяння для різних значень кривизни дуги.

Substantiation of structure and parameters of pneumatic system of mobile robot with orthogonal walking drive

Problem statement. Mobile robots have awoken a large interest between scientists and designers in the last few years. One of the prospective drives of such robots is based on pneumatically operated system with no use of electric, heat, magnetic or other types of energy. Purpose. The main purpose of this research consists in substantiation of structure and parameters of pneumatic system of mobile robot with orthogonal walking drive.