циклічна вольтамперометрія

Електрохімічне визначення допаміну та сечової кислоти з використанням вугільно-пастового електроду, модифікованого поліпроліном. циклічне волтаметричне дослідження

За допомогою циклічної вольтаметрії проведено електрополімеризацію проліну на поверхні вугільно-пастового електроду та для індивідуального та одночасного визначення допаміну та сечової кислоти. Морфологію поверхні розробленого електрода вивчено методом емісійної скануючої електронної мікроскопії. Виявлено, що модифікований електрод виявив високу чутливість струму на допамін порівняно з оголеним електродом. Доведена висока каталітична активність розробленого модифікованого електроду з різним потенціалом окиснення допаміну та сечової кислоти.

Ферроценілметилнуклеїнові основи: синтез, розрахунок дпф, електрохімічна та спектроскопічна характеристика

Синтезовані три ферроценілметилнуклеїнові основи (FcMeNb). За допомогою методів циклічної вольтамперометрії, абсорбційної електронної спектроскопії, Фур‘є-спектроскопії та ЯМР-спектроскопії охарактеризовано синтезовані сполуки. Енергію прикордонних молекулярних орбіталей визначено за методом DFT/B3LYP у поєднанні з базовим набором 6-311++G(d, p) в ацетонітрилі. Встановлено, що нижчі стандартні константи швидкостей сполук FcMeNb порівняно з ферроценом вказують на більш повільну кінетику переносу електронів.

СОНОЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА У РОЗЧИНАХ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ

Наведено результати досліджень впливу головних параметрів (коцентрації ПАР і температури) на синтез наночастинок срібла (AgNPs) соноелектрохімічним методом у розчинах полівінілпіролідону (PVP) за циклічної вольтрамперометрії (CVA). Показано, що ультразвукове поле (22 kHz) спричиняє зростання анодних і катодних струмів на  ̴ 30 %. Запропоновано схему утворення AgNPs, що включає такі основні процеси: 1) розчинення жертовних срібних анодів за Е = 0.2...1.0 V з утворенням комплексного йону [AgPVP]+; 2) катодне й сонохімічне відновлення останнього до Ag(0); 3) формування AgNPs.

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОДНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЕЛЕКТРОХІМІЧНУ ПОВЕДІНКУ ПОГЛИНАЛЬНОГО РОЗЧИНУ ХІНГІДРОННОГО МЕТОДУ

Методом циклічної вольтамперометрії (ЦВА) досліджено електрохімічну поведінку карбонатних розчинів хінгідрону 1, 5, 10, 20 та 30 г/дм3 в часі його вистоювання 0…12 діб на різних електродних матеріалах - Ni та Au. Відмічено відмінні від нікелю каталітичні властивості золота в реакціях анодного окиснення хінгідронного каталізатора.     

Електросинтез полі(селенофен-кO-тіофенових) плівок в диетилетераті трифлуористого бору/етиловому етері

Проведено електросинтез селенофен-тіофен кополімерів при постійному електродному потенціалі в бінарній системі розчинників, що складається з диетилетерату трифлуористого бору і додатковою кількістю етилового етеру (мольне співвідношення 1:2). Отримано гомо-і кополімерні плівки, які охарактеризовані за допомогою циклічної вольтамперометрії та ІК-Фур'є спектроскопії. Досліджено вплив зовнішнього потенціалу полімеризації і співвідношення селенофен/тiофен. Показано, що отримані плівки стабільні в окиснювально-відновній активності в розчині електроліту на основі ацетонітрилу.