фероцен

Ферроценілметилнуклеїнові основи: синтез, розрахунок дпф, електрохімічна та спектроскопічна характеристика

Синтезовані три ферроценілметилнуклеїнові основи (FcMeNb). За допомогою методів циклічної вольтамперометрії, абсорбційної електронної спектроскопії, Фур‘є-спектроскопії та ЯМР-спектроскопії охарактеризовано синтезовані сполуки. Енергію прикордонних молекулярних орбіталей визначено за методом DFT/B3LYP у поєднанні з базовим набором 6-311++G(d, p) в ацетонітрилі. Встановлено, що нижчі стандартні константи швидкостей сполук FcMeNb порівняно з ферроценом вказують на більш повільну кінетику переносу електронів.

Дослідження біодеградації епоксиполіуретанових композиційних матеріалів, наповнених фероценом, у модельному біологічному середовищі

Досліджено фізико-механічними, ІЧ-спектроскопічними та рентгеноструктурними методами вплив модельного біологічного середовища на властивості і структуру епоксиполіуретанових (ЕПУ) композицій з фероценом. Встановлено, що ЕПУ композиції найбільш інтенсивно біодеградують через 1 місяць інкубації, що супроводжується спадом міцності при розриві на 80-92 %.