фуразани

Синтез, характеристика, антимікробні дослідження та молекулярний докінг бензооксадіазольних похідних

Синтезовано серію нових 1,2,5-оксадіазольних сполук, отриманих з 4-хлор-7-нітро-бензо 1,2,5-оксадіазолу з використанням різних методик. Отримані похідні охарактеризовані, а їх структури підтверджені за допомогою Фур‘є-спектроскопії та ЯМР-аналізу. Визначено антибактеріальну та протигрибкову активність всіх компонентів щодо чотирьох видів патогенних бактерій: S.aureus, S.epidermidis (як грамнегативні бактерії), E.coli, Klebsiella spp. (як грампозитивні бактерії) та грибка Candida albicans з використанням методу дифузії в агарі.