хімічна модифікація

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 8. Перспективи використання гудронів, модифікованих формальдегідом, у дорожньому будівництві

Проведено модифікування гудронів формаліном (37 %-м водним розчином формальдегіду) із використанням різних кислот, як каталізаторів процесу, із метою одержання нових в’яжучих матеріалів для дорожнього будівництва. Як каталізатор використовували Н2SO4, НCl, Н3PO4 та СH3COOH. Процес модифікування проводили в діапазоні температур 378-403 К та тривалості 0,6-1,0 год.

Виробництво бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 7. дослідження структури гудронів, модифікованих формальдегідом

Хімічним модифікуванням гудрону формальдегідом з використанням як каталізатора сульфатної кислоти отримано три зразки бітумного матеріалу з різними температурами розм’якшення 321, 332 і 356,4 К. Визначено груповий вуглеводневий склад сировини процесу модифікації (гудрону) та отриманих бітумів. Також здійснено FTIR-дослідження одержаних груп вуглеводнів (олив, смол та асфальтенів). Досліджено структурні перетворення та запропоновано можливий хімізм процесу модифікування гудрону формальдегідом.

Вплив модифікації поверхні на структурні та термічні властивості нановуглеців різної розмірності

Багатошарові вуглецеві нанотрубки та графітові нанопластинки були функціоналізовані через обробку кислотою з метою подолання проблеми агломерації. За допомогою інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур’є показано хімічну модифікацію нановуглеців, а загальний зв’язок між хімічною обробкою та популяцією дефектів проаналізовано Раман-спектроскопією. Інформацію про втрату маси та домішки отримано термогравіметричним аналізом. Рентгенівська дифракція показала вплив обробки кислотою на фізичні стани нановуглеців, у тому числі на кристалічну текстуру.

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 6. Вплив температури на процес хімічного модифікування бітумів малеїновим ангідридом

Проведено процес хімічного модифікування окисненого бітуму виробленого на українському нафтопереробному заводі малеїновим ангідридом. Доведено, що найбільш суттєво впливає на модифікування - температура процесу. Підтверджено, що в процесі модифікування малеїновий ангідрид хімічно взаємодіє із складовими частинами окисненого бітуму. Показано, що за нижчих температур (до 403 К) процес модифікування відбувається за іншим хімізмом ніж за вищих температур.

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF MODIFICATION OF PETROLEUM ROAD BITUMEN BY MALEIC ANHYDRIDE

The possibility of modification of oxidized petroleum bitumen 70/100 produced by JSC "Ukrtatnafta" (Kremenchuk, Ukraine) with maleic anhydride was studied. The influence of maleic anhydride amount, process duration, and temperature on the main physical and mechanical characteristics of modified bitumen was studied. The optimal amount of maleic anhydride introduction to bitumen was established. It is found that 2 wt. % maleic anhydride allows to increase the softening temperature of the modified bitumen (from 46 °C to 52 °C).

Мікро-носії лікарських засобів на основі полімерів та їх стерілізація

Розглянуто основні аспекти виробництва біодеградуючих мікросфер, оптимізація параметрів процесу інкапсуляції лікарських засобів, методи стерилізації полімерних систем та вплив γ-опромінення на мікрочастинки.

Synthesis of peroxy oligomers on the basis of epoxy compounds in presence of tert-butylperoxymethanol

We have studied the possibility of peroxy oligomers synthesis by chemical modification of epoxy resins with tert-butylperoxymethanol or diepoxy compounds telomerization with glycols in the presence of trifluorine boron using tert-butylperoxymethanol as telogen. The reaction conditions have been determined and synthesis procedures have been developed. The structures of synthesized products were proved by chemical, IR- and PMR-spectroscopic investigations.

Монометакрилатна похідна епоксидної смоли ЕД-24 та її застосування

Хімічного модифікацією епоксидної діанової смоли ЕД-24 метакриловою кислотою синтезована похідна смоли, що містить одночасно метакриловий фрагмент та вільну епоксидну групу. Структура синтезованого продукту підтверджена ІЧ-спектроскопічними дослідженнями. Дериватографічними дослідженнями встановлена термічна стабільність синтезованої сполуки. Запропановано використовувати метакрилатну похідну епоксидної смоли ЕД-24 як компонент епокси-олігоестерних та бітум-полімерних сумішей..