квантово-хімічний розрахунок

Дослідження екстракту жмиху винограду як екологічно безпечного леткого інгібітору корозії сталі

Екстракт жмиху винограду досліджено як новий екологічно безпечний леткий інгібітор атмосферної корозії сталі. Протикорозійні властивості оцінено масометричним та електрохімічними методами. Методом ІЧ-спектроскопії та газової хромато-мас-спектрометрії досліджено компонентний складу ізопропанольного екстракту жмиху винограду. Досліджено морфологію захисної плівки. Для оцінки адсорбційної здатності головних компонентів рослинного екстракту проведені квантово-хімічні розрахунки енергетичних параметрів молекул.

Квантово-хімічний розрахунок структури тетраетоксисилану та кінетичних параметрів реакції його гідролізу

The paper is devoted to quantum-chemical calculation of tetraethoxysilane (TEOS) structure by different methods: РМ6, Hartree-Fock and DFT. PM6 method was found to be optimal. Kinetic parameters (activation energy and preexponential factor) of hydrolysis of TEOS molecule were evaluated using quantum-chemical calculation.  Key words: quantum-chemical calculation, PM6, sol-gel process, tetraethoxysilane, rate constant of hydrolysis.  

Regularities of low-waste technology of wastewater treatment by coagulation method

Mechanisms of wastewater purification from surface-active substances and of sulphuric acid dissolution of iron-containing sludge formed during the previous process have been established. Kinetic regularities of metal-containing sludge dissolution in sulphuric acid have been investigated. Kinetic equation which adequately presents the experimental data has been proposed; constants of this kinetic equation have been calculated.

Квантово-хімічні розрахунки при дослідженні властивостей 1-(карбокси)-1-(N-метиламід)-2-(3‘,5‘-ди-трет.-бутил-4‘-гідроксифеніл)-пропіонатів натрію і калію у біологічному середовищі

За допомогою квантово-хімічних розрахунків у наближенні РМ6 розраховані енергії утворення, ентальпії та ентропії конформерів 1-(карбокси)-1-(N-метиламід)-2-(3‘,5‘-ди-трет.-бутил-4‘-гідроксифеніл)-пропіонової кислоти та 1-(карбокси)-1-(N-метиламід)-2-(3‘,5‘-ди-трет.-бутил-4‘-гідроксифеніл)-пропіонатів натрію і калію. Знайдено подвоєння сигналів в 1Н ЯМР спектрі першого конформера, які при нагріванні зливаються в синглети. Зміна структури конформерів і донорно-акцепторних комплексів (сольватів) відбувається із збереженням координаційного зв‘язку металу з лігандом.

Закономірності процесу очищення стічних вод від барвника фотоокисними методами

Встановлено, що для вилучення зі стічних виробничих вод барвника активний яскраво-помаранчевий КХ доцільно використовувати реактив Фентона. За допомогою програми Hypercube Hyperchem Professional v8.01 (trial) проведено квантово-хімічний розрахунок будови та теплоту утворення барвника активний яскраво-помаранчевий КХ. На основі інформації з джерел літератури та отриманих експериментальних даних запропоновано механізм окиснення барвника активного яскраво-помаранчевого КХ системою фото-Фентон.