морфологія поверхні

Хімічне вилуговування за кімнатної температури сплавів al3ni та al3ti

Методом дугової плавки приготовлені Al3Ni та Al3Ti сплави і витримані у 5M NaOH для хімічного вилуговування за кімнатної температури. Встановлено, що у випадку Al3Ni сплаву збагачені алюмінієм фази реагують з розчином вилугування з утворенням нанопористого нікелю з діаметром пор у діапазоні ~10–20 нм. Доведено, що тільки фаза чистого алюмінію сплаву Al3Ti реагувала хімічно з утворенням густоскладчатої поверхні з розміром складки ~50–100 нм.

СИНТЕЗ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТОНКИХ ПЛІВОК ЦИНК СУЛЬФІДУ І ЦИНК СЕЛЕНІДУ. ОГЛЯД

Плівки цинк сульфіду (ZnS) і цинк селеніду (ZnSe) належать до групи напівпровідників типу АІІBVI, які є основною складовою частиною фоточутливих елементів електронних пристроїв. Аналітичний огляд науково-технічної літератури показує, що протягом останніх років ведуться інтенсивні наукові дослідження з заміни токсичних кадмій-вмісних плівок нетоксичними аналогами при збереженні ефективності фотоперетворюючих елементів.

Вплив pH середовища на властивості гідрохімічно синтезованих плівок гідрарґерум сульфіду (HgS)

Тонкі плівки гідрарґерум сульфіду (HgS) синтезовано на скляних підкладках з водного розчину, що містив сіль гідрарґеруму, тіокарбамід та тринатрій цитрат. Встановлено, що отримані покриття є однофазними та містять гідрарґерум сульфід у структурі кіновару. Визначено параметри її елементарної комірки (a = 0,41523(4) нм, c = 0,94813(12) нм). Досліджено вплив pH середовища на товщину, оптичні

Синтез і властивості плівок цинк сульфіду (ZnS), отриманих з використанням комплексоутворювача натрій гідроксиду

Методом хімічного осадження з ванн (ХОВ) синтезовано тонкі плівки ZnS на скляних підкладках. Як комплексоутворювач використано натрій гідроксид. Досліджено структуру, морфологію поверхні, оптичні, електричні властивості отриманих плівок. За допомогою методу інверсійної вольтамперометрії встановлено вплив концентрації натрій гідроксиду на масу цинку в плівках ZnS. Отримані результати мають добру сходимість з результатами профілометричних вимірювань. Показано характер упаковки і зміну розмірів зерен на поверхні плівок ZnS при різних кількостях комплексоутворювача.

Гідрохімічний синтез тонких плівок цинку селеніду (znse) в присутності натрію гідроксиду та їхні властивості

Тонкі плівки цинку селеніду (ZnSe) синтезовано з водного розчину натрію
гідроксиду на скляних підкладках. Методом інверсійної вольтамперометрії встановлено
вплив концентрації вихідної цинк-вмісної солі, комплексуючого реагенту натрію
гідроксиду, іонів Селену та гідразину гідрату на масу Цинку в плівках ZnSe за різної
тривалості і температури осадження. На основі отриманих даних оптимізовано умови
синтезу тонких плівок цинку селеніду. Досліджено структуру, оптичні властивості,