мурашина кислота

Оптимізація процесу епоксидування пальмової олеїнової кислоти для одержання поліолів

За допомогою методу крутого сходження (методу RSM) на основі трирівневого трифакторного експерименту (CCD) проведено оптимізацію процесу епоксидування. З метою визначення оптимальних умов реакції для отримання поліолів вивчено відгук відносного вмісту оксирану (%RCO). Прогнозоване значення моделі (85 %) відмінно узгоджувалось з експериментальним значенням (81 %).

ТЕРМОМЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ ПОЛІАМІДУ 6, ОДЕРЖАНИХ З РОЗЧИНУ

Проведено термомеханічні дослідження композицій поліаміду 6, модифікованого монтморилоніт-полівінілпіролідоновою сумішшю (МПС). Нанокомпозити поліаміду 6 одержані методом осадження з розчину. Досліджено вплив умов одержання нанокомпозитів на морфологічні особливості полімерних сумішей. Встановлення термомеханічних властивостей дає можливість визначити оптимальний вміст МПС в сумішах поліаміду 6. Наведено результати досліджень теплофізичних властивостей нанокомпозитів поліаміду 6, які характеризуються високим значенням показника теплостійкості за Віка.

Анодний розклад комплексоутворювачів на композиційних ТіОх/РtОу-електродах в електролітах на основі солей Cr(III)

Досліджено кінетику анодного розкладу комплексоутворювачів в електролітах на основі солей Cr(III). Показано, що в електролітах хромування на основі солей Cr(III) карбамід зв’язаний у комплекси з Cr3+-йонами. Встановлено, що основним маршрутом розкладу карбаміду є кислотний гідроліз, який перебігає зі значною швидкістю (k = 4,5•10-3 хв-1). Досліджено зменшення концентрації мурашиної кислоти під час електролізу на композиційних ТіОх/РtОу-анодах.