оцінення якості моделей

Системний аналіз концепції та принципів побудови математичної моделі досліджуваного об’єкта в фізико-технічних науках та оцінювання її якості

Викладено результати системного аналізу ролі, обґрунтування побудови і оціню- вання якості математичних моделей досліджуваних об’єктів у фізико-технічних науках, на підставі яких систематизовано відомі трактування цього поняття. Підкреслено скінченність уточнення поняття і терміна «математична модель» у сучасному освітньо- му процесі, атестації та наукових публікаціях.