онтологічна модель

Адаптивна програмна система на основі онтологічного підходу для людей з когнітивними порушеннями

Запропоновано метод створення адаптивної програмної системи для допомоги людям з когнітивними порушеннями, оснований на використанні онтологічної моделі предметної області. Проаналізовано специфіку створення програмних засобів для допомоги людям з когні- тивними порушеннями. Розкрито особливості використання онтологічного підходу для форму- вання адаптивної функціональності та графічного інтерфейсу й проаналізовано їхні переваги порівняно з класичними методами.

Програмні системи на базі онтологічних моделей задач

Розглянуто застосування онтологічних моделей задач для побудови програмних систем, здатних адаптуватися до зміни стану предметної області. Розроблено матема- тичну формалізацію подання та опрацювання знань у системі, архітектуру та принципи функціонування програмної системи на базі онтологічних моделей. Розглянуто методи використання онтологічних моделей для розв’язання практичних задач. Проаналізовано переваги застосування онтологічних моделей порівняно з традиційним підходом до побудови програмних систем та розроблено формули для оцінювання їх переваг.

Формальна модель подання знань у системі онтологічного моделювання задач

In this paper we propose a formalization of ontology-based task execution modeling system. It is built using approach of algebraic systems theory. We show that proposed algebraic system is based on multiple domains, which can be used for ontological models representation and knowledge elucidation, storage and processing