основи Шиффа.

Моно- та біметальні комплекси Mn(II), Co(II), Cu(II), Zn(II) з основами шиффа імобілізованими на наносиліці як каталізатори в реакції розкладання озону

В роботі представлені результати дослідження каталітичної активності нанокомпозицій, що містять моно- та біметальні комплекси 3d-металів – Mn(II), Co(II), Cu(II), Zn(II) з іммобілізованими на аеросилі основами Шиффа [саліцил-альдимінопропіл (L1) і 2-гідрокси-4-метоксибензофенонімінопропіл (L2)] в реакції розкладання озону. Визначені ряди каталітичної активності моно- та біметальних комплексів в залежності від природи комплексоутворювача та ліганду.

Синтез, характеристика та антимікробна активність нових нуклеозидних аналогів з бензотриазолу

Синтезовано і охарактеризовано нові похідні 1-('1,' 3, '4,' 6-тетрабензоїл-β-D-фруктофураносил)-1Н-бензотриазолу та 1-('1,' 3, '4,' 6-тетрабензоїл-β-D- фруктофураносил)-1Н-бензотриазолу з основами Шиффа. З використанням бензоїлхлориду синтезовано захищену D-фруктозу, з подальшим нуклеофільним приєднанням/елімінацією між бензотриазолом і хлорацетил хлоридом для одержання 1-(1-хлорацетил)-1Н-бензотриазолу. Одержано новий аналог нуклеозидів реакцію конденсації захищеної фруктози і 1-(1-хлорацетил)-1H-бензотриазолу.