pKa

Синтез, біологічні та кислотні властивості нових нових похідних 2-метокси-6-[(3-алкіл/арил-4,5-дигідро-1h-1,2,4-триазол-5-он-4-іл)азометин]феніл-п-нітробензоату

3-Алкіл/арил-4-аміно-4,5-дигідро-1Н-1,2,4-триазол-5-они (2) реагують з 2-(п-нітробензокси)-3-метоксибензальдегідом (3) з утворенням відповідних 2-метокси-6-[(3-алкіл/арил-4,5-дигідро-1Н-1,2,4-триазол-5-он-4-іл)азометин]феніл-п-нітробензоатів (4). Досліджено реакції ацетилювання сполук 4 й отримано N-ацетильні похідні типу 5. Нові синтезовані сполуки було повністю охарактеризовано. Крім того, антибактеріальну активність чотирнадцяти нових сполук in vitro було перевірено проти шести бактерій за допомогою методу дифузії в агаровому середовищі.