полістирол

Полівінілхлорид-полістирольні матеріали з полімер-силікатними наповнювачами

Виявлено особливості одержання і модифікування Ba-, Zn-вмісних полімер-силікатних наповнювачів. Встановлено вплив полістирольних модифікаторів (суспензійного і удароміцного полістиролу) та дрібнодисперсних Ba-, Zn-вмісних полімер-силікатних наповнювачів на процес желювання, характер кривих течії, реологічні характеристики: індекс течії і границю текучості, а також на термостабільність, поверхневу твердість і число пружності пластифікованого полівінілхлориду

Активація та характеристика алжирського каолініту, нового і екобезпечного каталізатора синтезу полістирену та полі(1, 3-діоксолану)

Досліджено новий каталізатор, приготований з алжирської глини, та розроблено новий метод синтезу полістиролу та полі(1,3-діоксолану). Показано, що модифіковану алжирську глину (Каолініт-Н+) можна використовувати як екокаталізатор. Каолініт-Н+ являє собою протоннообмінену глину, приготовлену звичайною реакцією обміну. Встановлено, що полімеризація стирену в масі за кімнатної температури та часі реакції 3 години дає можливість одержувати продукт з виходом 83 %.

ВПЛИВ ПОЛІСТИРОЛЬНОГО МОДИФІКАТОРА НА ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНИХ ПЛАСТИКАТІВ

Основними методами фізичного модифікування ПВХ матеріалів є їх суміщення з іншими полімерами, зокрема полістирольними пластиками, і створення полімерних (нано) композитів, що містять металеві та силікатні наповнювачі. Модифікування полівінілхлориду полістирольним пластиком призводить до отримання матеріалів із зниженим ступенем вивільнення пластифікатора, регульованими пружно-пластичними характеристиками та підвищеними фізико - механічними і термічними властивостями.

Використання відходів олієжирової промисловості для модифікації мінеральних наповнювачів

Одержано полімерні композиційні матеріали (ПКМ) на основі полістиролу та полівінілхлориду. В процесі даної роботи були отримані ПКМ з такими модифікованими та не модифікованими наповнювачами: крейда, каолін, аеросил, діоксид титану, оксид алюмінію.

Вплив природи термопласту-модифікатора на мігрування пластифікатора з полівінілхлоридних пластикатів

The effect of polystyrene modifier and diesterphthalic plasticizer nature on wettability of PVC by plasticizer and degree of its migration from the volume of the material is established. Встановлено вплив природи полістрольного модифікатора і диестерфталатного пластифікатора на змочуваність полівінілхлориду пластифікатором та ступінь його мігрування з об’єму матеріалу.

Вплив міжмолекулярних взаємодій на сумісність полівінілхлориду і полістиролу у діестерфталатних пластифікаторах

The influence of component composition and nature of plasticizer on the nature of intermolecular interactions in the system polyvinyl chloride - polystyrene - diesterphtalate and optical properties of polymer solutions is ascertained. The influence of intermolecular interactions on the compatibility parameter between macromolecules is revealed. Встановлений вплив компонентного складу і природи пластифікатора на характер міжмолекулярних взаємодій у системі полівінілхлорид – полістирол – діестерфталат та оптичні характеристики розчинів полімерів.

Реологічні властивості полівінілхлорид- полістирольних пластикатів

За результатами віскозиметричних та реологічних досліджень встановлено вплив
природи полістирольного модифікатора (суспензійний та удароміцний полістирол) на
характеристичну в’язкість розчинів полівінілхлориду у діоктилфталаті. Виявлено
вплив полістирольного модифікатора на реологічні параметри, зокрема індекс течії,
границю текучості та кесонову в’язкість полівінілхлоридних пластикатів до і після
стадії желювання матеріалу. Досліджено зміну показника текучості розтопу
полівінілхлоридних пластикатів залежно від вмісту полістирольного модифікатора та