поверхнева активність

СИНТЕЗ ДЕЯКИХ ФОСФОРОВМІСНИХ ПОХІДНИХ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛІВ

Полімерні матеріали, що включають в основний ланцюг Фосфор, представляють значний інтерес як матеріали медичного та біомедичного застосування. Тому актуальним є пошук зручного методу одержання поліетерфосфатів. В статті по-стадійно розглянуто метод одержання поліетиленглікольетилфосфату, який є мономерною ланкою для одержання поліфосфатестерів. Поліетиленглікольетилфосфат отримувалось взаємодією тритилового естеру поліетиленгліколю з етилдихлорфосфатом.  

Олігоестери з функціональними діалкілпероксидними групами

Using the method of low temperature polycondensation of pyromellitic acid tetrachloroanhydride with polyethylene glycols and tert-butylperoxymethanol, oligoesters with functional dialkyl peroxy groups are synthesized. Their surface activity in the water solution and their thermal stability are researched. Методом низькотемпературної поліконденсації тетрахлорангідриду піромелітової кислоти з поліетиленгліколями і трет-бутилпероксиметанолом синтезовано нові олігоестери з первинно-третинними діалкілпероксидними функціональними групами.

Синтез нових катіоноактивних мономерів на основі ω-бромокарбонових кислот

This article is devoted to quaternization of dimethylaminoethanol with various esters of ω-bromo carboxylic acids with subsequent acylation with maleic anhydride or with methacryloyl chloride led to formation of novel cationic surface active monomers. Синтезовано катіоноактивні мономери ряду малеїнатів та метакрилатів, які містять у молекулі фрагменти N,N-диметиламіноетанолу, кватернізованого естерами ω-бромо- карбонових кислот. Одержані сполуки є типовими поверхнево-активними речовинами, водні розчини яких знижують поверхневий натяг на межі водний розчин-повітря.