промислова вода

Адсорбція БТК та ПАВ полімерними смолами у стаціонарному шарі: напівпромислова оцінка

Синтезовані суспензійною полімеризацією на пілотній установці полімерні смоли, якими була заповнена акрилова колона, для використання її в напівпромисловій системі елюювання. Вивчена поведінка полімерних смол як адсорбентів нафтовмісних вод. Встановлено, що ефективність вилучення БТК (бензол-толуол-ксилоли) становить більше ніж 95,9 %, а вміст ПАВ (поліароматичних вуглеводнів) зберігається на рівні 96,3 %.  

Методи визначення вмісту нафти і мастила в стічних водах нафтової промисловості

За допомогою інфрачервоної спектрометрії і спектрофлуориметрії визначено концентрацію нафти в промислових водах. Проведено порівняння колориметричних і гравіметричних методів. Досліджено адсорбцію шкідливих компонентів із синтетичних нафто забруднених стічних вод полімерними сполуками на основі полі(гідроксиетил)акриламіду і поліпропілену. Для кореляції методу використано показник залишкового вмісту нафти.