протимікробна активність

Синтез, біологічні та кислотні властивості нових нових похідних 2-метокси-6-[(3-алкіл/арил-4,5-дигідро-1h-1,2,4-триазол-5-он-4-іл)азометин]феніл-п-нітробензоату

3-Алкіл/арил-4-аміно-4,5-дигідро-1Н-1,2,4-триазол-5-они (2) реагують з 2-(п-нітробензокси)-3-метоксибензальдегідом (3) з утворенням відповідних 2-метокси-6-[(3-алкіл/арил-4,5-дигідро-1Н-1,2,4-триазол-5-он-4-іл)азометин]феніл-п-нітробензоатів (4). Досліджено реакції ацетилювання сполук 4 й отримано N-ацетильні похідні типу 5. Нові синтезовані сполуки було повністю охарактеризовано. Крім того, антибактеріальну активність чотирнадцяти нових сполук in vitro було перевірено проти шести бактерій за допомогою методу дифузії в агаровому середовищі.

ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ ЧАСНИКУ НА ТЕСТ-КУЛЬТУРИ ГРИБІВ

The effect of alcoholic garlic extract on the test culture of the fungi Penicillum chryzogenum, Candida lypolitica, Aspergillus niger, as a potential antifungal drug is considered in the article. This is due to the presence of a complex of biologically active compounds with antimicrobial properties and their successful extraction in the experimental conditions. The relevance of the chosen topic is justified by the fact that the development of pharmaceuticals has led to an increase in various antifungal agents in the pharmaceutical market.

Арилзаміщені галогено(тіоціанато)аміди, що містять 4-ацетилфенільний фрагмент. синтез, циклізація та протимікробні властивості

Купрокаталітичним аніонарилюванням амідів акрилової і метакрилової кислот солями 4-ацетилфенілдіазонію синтезовані 3-(4-ацетилфеніл)-(2-метил)-2-хлоро(бромо, тіоціанато)пропанаміди. Циклізацією тіоціанатоамідів одержані арилзаміщені 2-амінотіазол-4(5Н)-они з ацетофеноновим фрагментом. Досліджено протибактеріальну та протигрибкову активність синтезованих сполук.

Синтез та протимікробна активність бісгалогено(тіоціанато)амідів на основі бензидину та його похідних

This paper is related to 3,3'- [4,4'-Biphenyl(methane, sulfone)bis(2-chloro(bromo, thiocyanato)-(2-methyl)propanamides)]which were synthesized by reactions of chloro-, bromo- and thiocyanatoarylation of acrylamide and methacrylamide with aromatic bisdiazonium salts. The antimicrobial activity of obtained compounds was studied. Реакціями хлоро-, бромо- та тіоціанатоарилювання амідів акрилової і метакрилової кислот ароматичними солями бісдіазонію синтезовані 3,3’-[4,4’-дифеніл(метан, сульфон)біс(2- хлоро(бромо, тіоціанато)-(2-метил)пропанаміди)] та вивчена їх протимікробна активність.