питома намагніченість.

Властивості гібридних композитів глауконіт/поліанілін, синтезованих у водних розчинах цитратної кислоти

Окисненням аніліну пероксодисульфатом амонію в 0,5 М водних розчинах цитратної кислоти за наявності природного мінералу глауконіту синтезовано ряд композитів із різним співвідношенням глауконіт/поліанілін. За допомогою рентгенофазового аналізу показано, що структура отриманих композитів є аморфно-кристалічною. Результати ІЧ-ФП спектрального аналізу зразків показали, що зразки містять ПАн у вигляді емеральдинової солі, а також вказують на наявність слабкої міжфазової взаємодії між частинками глауконіту і макроланцюгів поліаніліну внаслідок утворення водневих зв’язків.