радикальна кополімеризація

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ НАНОЧАСТИНОК ДІОКСИДУ СИЛІЦІЮ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІМЕPНОЮ ОБОЛОНКОЮ

Методом полімеризаційного наповнення синтезовано структуровані нанокомпозитні гідрогелі на основі поліакриламіду та  модифікованих реакційноздатними полімерами мінеральних наночастинок (НЧ) гідроксиапатиту (ГАП), ZnO, ТіО2. Показано, що фізико-механічні характеристики отриманих нанокомпозитів значною мірою визначаються природою модифікатора мінеральних НЧ.

НАНОКОМПОЗИТНІ ГІДРОГЕЛІ, НАПОВНЕНІ МІНЕРАЛЬНИМИ НАНОЧАСТИНКАМИ

Методом полімеризаційного наповнення синтезовано структуровані нанокомпозитні гідрогелі на основі поліакриламіду та  модифікованих реакційноздатними полімерами мінеральних наночастинок (НЧ) гідроксиапатиту (ГАП), ZnO, ТіО2. Показано, що фізико-механічні характеристики отриманих нанокомпозитів значною мірою визначаються природою модифікатора мінеральних НЧ.

РЕАКЦІЙНОЗДАТНІ ПЕРОКСИДНІ МАКРОІНІЦІАТОРИ ДЛЯ СТРУКТУРУВАННЯ БІОСУМІСНИХ ПОЛІМЕРІВ

Радикальною кополімеризацією в органічному розчиннику синтезовано ряд реакційноздатних пероксидних макроініціаторів (PK) на основі акриламіду (АкАм), бутилметакрилату (БМА), малеїнового ангідриду (МА) і пероксидного мономеру 5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3-іну (ПМ), які можуть бути використані для структурування біосумісних полімерів.

Синтез та властивості карбоксил- і аміновмісних гідрогелів на основі акриламіду

Синтезовано просторово зшиті полімерні гідрогелі на основі гідрофільних
кополімерів акриламіду з акриловою кислотою або диметиламіноетилметакрилатом.
Досліджено вплив складу мономерної суміші на кінетику кополімеризації, а також
залежність фізико-хімічних та фізико-механічних властивостей гідрогелів від природи
кополімеру та ступеня структурування. Показано, що отримані гідрогелі є високо-
еластичними, пружними матеріалами, а за швидкістю і ступенем набрякання можуть

Синтез гетерометалічних кополімерних комплексів, які містять фрагменти β-дикетонатів Mn (II) та Zn(II)

Методом потрійної кополімеризації стиролу з поліфункціональними компонентами радикальної полімеризації – вініл-β-дикетонатами 5-метил-5-гексен-2,4-діонатів Mn (ІІ) та Zn (ІІ) – отримані гетерометалічні полімерні комплекси з β-дикетонатними фрагментами. Процес проводили в блоці та у розчині диметилформаміду при відсутності та в присутності додаткового ініціатора – бензоїлпероксиду. Показано, що зміною концентрацій металохелатів, наявністю розчинника та допоміжного ініціатора можливо регулювати концентрацію та співвідношення металів у макромолекулі та молекулярні маси продуктів.

Синтез та ініціююча активність Со (ii)–Mn (ii) біметалічних макроініціаторів β-дикетонатного типу

Методом потрійної кополімеризації стиролу з вініл-β-дикетонатами Mn (ІІ) та Со (ІІ) отримані біметалічні макроініціатори. Досліджені кінетичні параметри кополімеризації. Показано, що металохелати в процесі кополімеризації одночасно виконують функції мономерів, ініціаторів та інгібіторів. Знайдено оптимальні умови синтезу МІ. Показана можливість використання отриманих макроініціаторів для одержання прищеплених полімерів.