регіоселективність

[3+2] Циклоприєднання n-трет-бутил,α-(4-трифлуорометил)-фенілнітрону з метакролеїном: теоретичне дослідження

У цій роботі досліджено регіо- та діастереоселективність [3+2] циклоприєднання (32CA) N трет-бутил,α-(4-трифлуорометил)-фенілнітрону (1) і метакролеїну (2) за допомогою методу DFT на B3LYP/6-31(d) обчислювальному рівні у газовій фазі та в розчиннику дихлорометані. Для виявлення найактивніших центрів у досліджуваних молекулах використовували молекулярний електростатичний потенціал MESP. Було розраховано глобальні і локальні показники реакційної здатності та термодинамічні параметри з метою пояснення регіоселективності та стереоселективності для обраної N-трет реакції.

Електрофільна внутрішньомолекулярна циклізація 1-(n-алкеніл)-6-метилпіримідин-2,4-діонів

Cинтезовано N-аліл(цинаміл)заміщені похідні 6-метилурацилу та проведено реакції їх бромо- та йодоциклізації, які приводять до утворення похідних дигідрооксазолопіримідинію та дигідрооксазинопіримідинію. Запропоновано чинники, які сприяють регіоселективному протіканню цих реакцій.

Взаємодія 5-заміщених 1,4-нафтохінонів і амінотіотриазолів: напрями реакції та регіоселективність

Проведено реакції нуклеофільного заміщення між 5-R-2,3-дихлоро-1,4-нафтохінонами і 4-аміно-5-гетерил-4H-1,2,4-триазол-3-тіолами. Показано, що взаємодія може відбуватися за двома альтернативними напрямами, які регулюються за допомогою умов реакції. Проведено пошук відмінностей в реагуючих атомах досліджуваних молекул внаслідок порівняння розрахованих індексів Фукуї. Експериментально показано вплив електронодонорних та електроноакцепторних замісників у 5 положенні 2,3-дихлор-1,4-нафтохінону на регіоселективність перебігу реакції нуклеофільного заміщення.

Синтез 2-оксо(тіо)-n,4-діарил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбокситіоамідів

Знайдено, що 2-ацилтіоацетаміди вступають в реакцію Біджинеллі з ароматичними альдегідами і сечовинами/тіосечовинами з утворенням 2-оксо(тіо)-N,4-діарил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбокситіоамідів. Встановлено, що при дії на них калію гексаціаноферату (ІІІ) в лужному середовищі результатом реакціє є дітіонування з утворенням 2-оксо(тіо)-N,4-діарил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксамідів. Утворення очікуваних 2-оксо(тіо)-N,4-діарил -5-(бензотіазол-2'-іл)-1,2,3,4-тетрагідропіримідинів не відбувається.