рівновага

КІНЕТИКА АДСОРБЦІЇ ФОСФАТІОНІВ СИНТЕТИЧНИМИ ЦЕОЛІТАМИ НА ОСНОВІ ЗОЛИ ВИНОСУ ТЕС

Метою даної роботи було вивчення процесу адсорбції фосфату на природних і синтезованих сорбентів, таких як алюмосиликати. Було досліджено сорбційні властивості природного цеоліту щодо фосфату в статичних та динамічних умовах. Cинтезовано і модифіковано цеоліт на основі золи виносу Добротвірської ДРЕС. Встановлено рівноважні значення адсорбційної здатності, побудовано відповідні ізотерми при температурі 20 ° С. Досліджено кінетику адсорбції в умовах механічного перемішування. Встановлено лімітуючи стадії процесу. Розраховано та побудовано епюри швидкостей, потужності та тиску в апарті.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦIНКИ МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ В ПАМ’ЯТКАХ АРХІТЕКТУРИ ВИГОТОВЛЕНИХ З КАМЕНЮ

Розглянуто застосування термодинамічного аналізу для вивчення рівноваги хімічних реакцій між компонентами пам’яток архітектури виготовлених з каменю та компонентами повітря великих міст. Для оцінювання можливості перебігу хімічної реакції необхідно розрахувати зміну ентальпії, ентропії та енергії Гіббса. Тепловий ефект реакції (зміна ентальпії) та зміна ентропії мають вторинне значення для перебігу таких реакцій. Енергія Гіббса за сталого тиску та температури є критерієм скерованості процесу складовими якої є тепловий ефект та зміна ентропії реакції.

ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ТРИАЗЕНІВ АНТРАХІНОНОВОГО РЯДУ

Важкі метали в навколишньому середовищі викликають потенційну загрозу через їх потенційну агресивність, токсичність і рухливість у ґрунті. Цеоліти використовуються в якості адсорбентів для запобігання потенційно токсичного забруднення важкими металами, що виникає внаслідок дії промислових викидів. Ці матеріали характеризуються високою катіонообмінною ємністю (ЦВК) і мають незбалансований негативний заряд каркасу, що сприяє їхній потенційній утилізації в іммобілізації катіонів металів. Вони широко використовуються в лабораторних дослідженнях і промислових умовах.

Complex water treatment of agroindustrial complexes

The aim of this work was studying the process of phosphate adsorption on natural and synthesized adsorbents such as aluminosilicates. Sorption properties of natural zeolite concerning phosphates in static and dynamic conditions were investigated. It was found that phosphates were absorbed better in an acidic environment. Zeolites based on fly ashes of Dobrotvir heat power plant were synthesized and modified. The equilibrium values of adsorption capacity were established and the proper isotherms at a temperature 20 °C were built.

Statics and kinetics of ammonium nitrogen sorption on natural zeolite under periodic conditions

Statics and kinetics of ammonium nitrogen absorption on natural zeolite were investigated experimentally under periodic conditions. A mathematical kinetics model was developed and a counterion diffusion coefficient was defined. The influence of phosphate compounds and protein on equilibrium and a rate of ammonium ion sorption was investigated

Аналіз умов фазової рівноваги і впливу об‘єднаного тепломасообміну на ефективність процесу розділення в інерційно-фільтруючому сепараторі

Розглянуто основні термодинамічні параметри, які мають найбільший вплив на ефективність протікання процесів розділення газорідинних сумішей, а також на фазову рівновагу таких систем. Дана загальна характеристика процесів сепарації з урахуванням фазового рівноваги. Проаналізовано основні підходи до розрахунку фазового рівноваги і об‘єднаного теплообміну. Виявлено можливі шляхи удосконалення та розвитку газосепараційної техніки.