розчинення

Кінетична модель розчинення цементаційної міді в розчинах сульфатної кислоти, що містять йони міді

Досліджено кінетику розчинення порошку цементаційної міді в розчинах сульфатної кислоти, що містять йони міді. Визначено, що швидкість розчинення міді підвищується зі збільшенням концентрації кислоти, температури та швидкості перемішування. Встановлено, що швидкість розчинення посилюється зі збільшенням концентрації йонів міді до 0,025 М. Температура та концентрація йонів міді мають більш значний вплив на розчинення мідного порошку. Проведено кінетичний аналіз процесу, і встановлено, що він відповідає псевдо-гомогенній моделі реакцій першого порядку.

Кінетичні закономірності та математичне моделювання розчинення калій хлориду

Досліджено процес розчинення частинок калій хлориду в апараті з механічним перемішуванням дволопатевою мішалкою та визначено коефіцієнт масовіддачі. Експериментальні результати узагальнено критеріальною залежністю. Підтверджено незалежність коефіцієнта масовіддачі від діаметра твердих частинок. Розглянуто протитечійний процес розчинення калійної солі у двох апаратах з механічним перемішуванням. Розроблено математичну модель для протитечійного розчинення та визначено ефективність даного процесу.

STUDY OF THE PROPERTIES OF ANP FERTILIZER ENCAPSULATED WITH THE USE OF MODIFIED WASTE OF PET

The experimental investigation of the solubility of the prolonged-action nitroamophos obtained with the use of modified polyethylene terephthalate (PET) waste is presented. The kinetic coefficients of the diffusion process of the substances inside the shell are determined. The possibility of applying a theoretical model to predict the agro-ecological properties of encapsulated ammonium nitrate phosphate is demonstrated.

 

ЕКСТРАГУВАННЯ РОЗЧИННОЇ ТВЕРДОЇ ФАЗИ ЗШАРУ ПОРИСТОГО ІНЕРТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Наведені дослідження процесу екстрагування цільових компонентів, що знаходяться у шарі зернистого матеріалу. Процес стосується розчинення з зовнішньої поверхні твердих включень та екстрагування розчиненої речовини з шару інертного зернистого матеріалу у стаціонарному шарі.

Періодичне розчинення калій хлориду за зміни параметрів системи

Експериментально досліджено розчинення калію хлориду в апараті з механічним перемішуванням. Визначено залежність зміни концентрації солі з часом розчинення. Наведено теоретичні залежності для розрахунку балансових співвідношень між рідинною та твердою фазами за умов постійності об’єму розчину та його густини і за змінних умов цих параметрів. Наведено розрахункові залежності для балансових співвідношень та виконано їх графічне порівняння. Показано, що для умов високих концентрацій спостерігається неспівпадіння балансових показників.

Розчинення полідисперсної твердої фази у газорідинному потоці

Досліджено процес розчинення полідисперсної твердої фази у газорідинному
потоці. Зокрема досліджено розчинення одинарних частинок K2SO4 у зваженому стані і
визначено коефіцієнт масовіддачі β. Наведено схему експериментальної установки.
Побудовано графічну залежність розподілу частинок за їх діаметром. Підтверджено
незалежність коефіцієнта масовіддачі від діаметра частинок під час розчинення у
газорідинному потоці. Виконано теоретичний розрахунок розчинення полідисперсної