сорбція

Аномальна сорбція іонів ітрію взаємно активованими гідрогелями в інтерполімерній системі полі(метакрилової кислоти) та полі(4-вінілпіридину)

У цій статті розглянуто вплив взаємної активації гідрогелів полі(метакрилової кислоти) (ПМАК) і полі(4-вінілпіридину) (П4ВП) під час їхньої дистанційної взаємодії на ступінь сорбції іонів ітрію з водного середовища. Електрохімічні властивості вивчали за допомогою кондуктометрії та вимірювання рН, щоб передбачити можливість активації цих гідрогелів. Вимірювання рН показали, що через 0,1 години значення рН були найнижчими, що вказує на високий вміст іонів Н+ у водному розчині.

Порівняльна характеристика сорбційної активності гідрогелів поліметакрилової кислоти стосовно йонів лантану в деяких міжгелевих системах

Вивчено явища віддаленої взаємодії в міжгелевих системах гідрогель поліметакрилової кислоти – гідрогель полі-4-вінілпіридину (hPMAA-hP4VP) та гідрогель поліметакрилової кислоти – гідрогель полі-2-метил-5-вінілпіридину (hPMAA-hP2M5VP). Встановлено, що питома електропровідність, рН та ступінь набухання гідрогелів PMAA, P4VP та P2M5VP зменшуються під час сорбції йонів лантану за участю міжгелевих систем.

Характеристика і властивості титану(iv) оксиду, синтезованого різними методами

Вивчено вплив типу прекурсорів та умов золь-гель синтезу TiO2 на його властивості. За допомогою методів рентгенівської дифракції та електронною мікроскопіії встановлено, що всі отримані TiO2 порошки мають розмір кристалітів в нанодіапазоні 2.5–17 нм. Показано, що сорбційно-фотокаталітичні властивості TiO2 істотно залежать від фазового складу, кислотності поверхні, питомої поверхні та пористості.

Феномен дистанційної взаємодії і сорбційної здатності зшитих гідрогелів поліметакрилової кислоти і полі-4-вінілпіридіну відносно йонів ербію

Досліджено вплив гідрогелю поліметакрилової кислоти–полі-4-вінілпіридину (інтергелева система gPMAA–gP4VP) на сорбцію йонів ербію. Встановлено, що структура основного гідрогелю має значний вплив на самоорганізацію гідрогелю PMAA. Взаємну активацію гідрогелів досліджено у водному середовищі. Встановлено залежності коефіцієнта набухання, питомої електропровідності та рН водних розчинів. Визначено, що ступінь екстракції йонів ербію для PMAA і P4VP становлять 44 % і 17 %, відповідно.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СОРБЦІЇ/ДЕСОРБЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН КОМБІНОВАНИМИ ГІДРОГЕЛЯМИ

Сучасні гідрогелеві лікувальні засоби терапії ушкоджень людської шкіри, повинні виконувати ряд функцій, які притаманні шкірі: 1) збереження теплового та водного балансу; 2) забезпечення проникнення кисню; 3) забезпечення транспорту необхідних для функціонування організму речовин; 4) захист від механічних пошкоджень. При використанні гідрогелевих покрить на ушкоджених ділянках шкіри вони повинні виконувати, додаткову функцію – пролонговану доставку терапевтичних препаратів різної природи до рани.

Видалення нафти з водних систем полідивінілбензеновими та поліметилметакрилат-дивінілбензеновими смолами: ізотермальні та кінетичні дослідження

Досліджені метилметакрилат-дивінілбензенова (ММА-ДВБ) та дивінілбензенова (ДВБ) смоли для адсорбції нафти в штучному середовищі нафта-вода. Дослідження проводили для двох процесів: (i) безперервний процес для оцінювання кількості води з нафтою, яку можна елюювати до досягнення межі насичення смол; і (ii) періодичний процес для одержання кінетичної та ізотермічної моделі двох смол., Встановлено, що для обох смол результати найкраще відповідають ізотермі Фройндліха та кінетичній моделі псевдодругого порядку.

Удосконалення адсорбційно-йонообмінних процесів очищення стічних та шахтних вод

Досліджено підвищення рівня екологічної безпеки гідросфери в результаті удосконалення адсорбційних процесів очищення стічних та шахтних вод від забруднень із застосуванням природних сорбентів та процесів знесолювання електродіалізом. Встановлені оптимальні параметри удосконалення процесів сорбції забруднень природними сорбентами. Механізм дифузії досліджений методом «кінетичної пам‘яті». Визначені ефективні коефіцієнти внутрішньої дифузії в процесі сорбції забруднень природними сорбентами.

Видалення метиленового синього адсорбцією на активованому вугіллі одержаного з сільськогосподарських відходів під дією активованого мікрохвилями кон

Для видалення барвника метиленового синього з водних розчинів досліджено нове недороге активоване вугілля, одержане з лушпиння бобів (ЛБ), жолудя (ЛЖ) та мастикового дерева (ЛМ) під дією активованого мікрохвилями KOH. Проведено аналіз одержаних зразків з використанням термогравіметричного аналізу та скануючої електронної мікроскопії. Адсорбційні властивості вуглецю визначені з урахуванням впливу рН, часу контакту, кількості адсорбента та його початкової концентрації.

Статика та кінетика адсорбції альбуміну природним цеолітом

Досліджено статику та кінетику адсорбції альбуміну на природному цеоліті структури клиноптилоліту. Визначено основні характеристики цеоліту. Подано методику аналізу альбуміну у розчині. Графічно представлено ізотерму адсорбції альбуміну та наведено рівняння Ленгмюра, яке описує дану ізотерму. Експериментально встановлено наявність зовнішньодифузійного та внутрішньодифузійного механізму адсорбції під час дослідження кінетики в апараті з механічним перемішуванням. Визначено коефіцієнт масовіддачі для зовнішньої дифузії та коефіцієнт молекулярної дифузії для внутрішньодифузійної області.

Водні екстракти опунції індійської (opuntia ficus indica) як екологічно-безпечного інгібітора корозії вуглецевої сталі a283c в 1n сульфатній кислоті

З використанням поляризаційної та електрохімічної імпедансної спектроскопії вивчено вплив концентрації та температури на інгібуючу здатність екстракту опунції індійської. Встановлено, що адсорбція досліджуваного екстракту на поверхні вуглецевої сталі відповідає ізотермі адсорбції Ленгмюра.