сорбент

Адсорбція кадмію з водних розчинів на модифікованих сорбентах

Одержано нові модифіковані сорбенти на основі опок Астраханської області. Проведено порівняння сорбції кадмію на вказаних сорбентах. Вивчено ізотерми статичної сорбції речовин з водних розчинів, розраховані зміни ентальпії, ізобарно-ізотермічного потенціалу та ентропії сорбції. Розрахована кінетика сорбції йонів кадмію з водних розчинів. Показано, що результати досліджень можуть бути використані для очищення води від йонів кадмію.

SORPTION PURIFICATION OF NATURAL WATER FROM MICRO-MIXTURES OF HARD METALS

The research determines the efficiency of the use of activated carbon in the process of water purification from heavy-metal ions for technological purposes in the food industry. Comparative studies of the use of sorbents of various types of activated carbon have been carried out. The study determines the factors that influence the efficiency of drinking water purification from heavy metal ions through activated carbon. It also proves the highest efficiency of oxidized form of activated carbon

Новий підхід до створення вуглець-полімерних нанокомпозитів із поліетиленом як зв‘язуючим

Розроблено підхід до отримання формованих композитів на основі суміші порошків нанодисперсного поліетилену, целюлози та ультрадисперсних вуглецевих матеріалів. Встановлено, що матеріали володіють заданими сорбційними властивостями та фізико-механічними характеристиками. Показана можливість їх застосування в процесах очищення та розділення газових сумішей