срібло

Одержання наночасток срібла та їх вплив на сульфатвідновлювальні бактерії за умов мікробної корозії сталі

Одержано водні дисперсії наночасток срібла внаслідок вивантаження контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в присутності альгінату натрію (1,25–5,0 г/л). Формування часток срібла (до 100 нм) підтверджено методом рентгеноструктурного аналізу та ІЧ-спектроскопії. Одержані колоїдні розчини наночасток срібла сприяють формуванню менш потужної біоплівки за умов мікробної корозії низькокарбонової сталі, ініційованої сульфатвідновлювальними бактеріями роду Desulfomicrobium. Бактерії роду Desulfovibrio виявилися резистентними до наночасток срібла.

АНОДНА ПОВЕДІНКА СРІБЛА У РОЗЧИНАХ РАМНОЛІПІДУ

Керований синтез наночастинок металів (MNPs) і, зокрема, срібла (AgNPs) є одним із головних завдань сучасної нанохімії. AgNPs мають широкі можливості застосування в каталізі, електроніці, сенсориці та біомедицині, що зумовлює зацікавлення до цього матеріалу. В останнє десятиліття актуальним є «зелений» метод синтез наночастинок металів, що включає мінімізацію використання токсичних речовин як відновників, та базується на хімічному відновленні йонів Арґентуму та стабілізації AgNPs органічними нетоксичними речовинами.

Мoдифікація поверхні кремнію наноструктурами срібла золота і паладію ґальванічним заміщенням у DMSO і DMF

Наведено результати досліджень процесу осадження нанорозмірних частинок срібла, паладію та золота на поверхню кремнію в середовищі DMSO та DMF. Описано вплив молекул органічних апротонних розчинників на геометрію металевих частинок та їх розподіл на підкладці. Показано, що розчини стійких комплексів металів ([Ag(CN)2]-, [AuCl4]-) є головним чинником формування дискретних наночастинок з невеликим діапазоном за розмірами та рівномірним розподілом по поверхні підкладки, а також наноструктурних плівок.

ОСАДЖЕННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО ОСАДУ СРІБЛА НА ПОВЕРХНІ КРЕМНІЮМЕТОДОМ ГАЛЬВАНІЧНОГО ЗАМІЩЕННЯ

Нанесення наночастинок металів, зокрема срібла на поверхню кремнію використовують для формування антивідбивної поверхні фотоелектричних перетворювачів. Одним із перспективних методів такої модифікації є метод гальванічного заміщення, який характеризується  широкими можливостями керованого впливу на морфологію осаджуваного наноструктурованого металу.  Осадження срібла гальванічним заміщенням найбільш вивчене у водних розчинах AgNO3 у  присутності HF.

Електрохімічне осадження наноструктур срібла з водних розчинів у присутності натрію поліакрилату

The silver nanostructures obtaining was investigated by electrochemical deposition from aqueous solutions (1–10) mM AgNO3 + 50 mМ NaPA) onto graphite substrate. The influence of the concentration of silver ions and cathode potential values in the range E = -0,2 – -1,0 V on surface filling degree and geometry of silver particles was (had been) studied.