тіазолілазонафтолові барвники

Спектрофотометричні дослідження взаємодії йонів купруму(іі) з 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олом

Спектрофотометричними методами було досліджено утворення хелатного комплексу йонів Cu2+ із 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олом. Знайдені оптимальні умови для реакції комплексоутворення та екстракції в органічну фазу. Розроблено методику екстракційно-фотометричного визначення мікрокількостей міді.