властивості

АНАЛІЗ ВИБРАНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕКСТРУДОВАНОЇ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ

Метою дослідження є аналіз фізичних властивостей та морфології вторинної полімерної сировини. Проведено дослідження фізико-механічних властивостей зразків первинного та вторинного полівінілхлориду (ПВХ), зокрема міцності під час розтягування, відносного видовження, ударної міцності та твердості. Також досліджено усадку отриманих зразків та їх структуру. Зразки композицій з вторинної сировини одержували методами екструзії та пресування. Встановлено вплив вмісту пороутворювача на показник текучості розплаву та мікро- і макроструктуру одержаних матеріалів.

Синтез сахаридовмісних сполук з тіірановими групами на основі епоксисахаридів

In this article the methods of synthesis of novel saccharide containing with reactive epoxide and tieranic groups have been developed. Obtained compounds seem to be prospective intermediates for cration of new surface active and biocompatible compounds. Розроблено методи одержання нових сахаридовмісних сполук з реакційноздатними епокси- та тіірановими групами. На основі таких сполук можна одержувати різноманітні похідні, які мають поверхнево-активні та біоцидні властивості.  

Синтез нових типів сульфуровмісних похідних моносахаридів

The novel sugar-containing thiosulfoesters were prepared from the natural compound – glycidylgalactose. The synthesis techniques of arylsulfonic acids sugar-containing thioesters were developed and worked out on the basis of the model compound – 2-butoxymethylthiirane. 
<br>
Синтезовано нові сахаридовмісні тіосульфоестери на основі сполуки природного походження – гліцидилгалактози. Методики синтезу сахаридовмісних тіоестерів аренсульфонових кислот розроблено та відпрацьовано на основі модельної сполуки – 2-бутоксиметилтіїрану.