Юридичні науки

У віснику пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.
Матеріали публікуються в авторській редакції та в порядку черговості їх надходження.

Видання «Вісник Національного університету „Львівська політехніка“. Серія: юридичні науки» офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою розповсюдження.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24291-14131Р від 03.12.2019 р.

Видання «Вісник Національного університету „Львівська політехніка“. Серія: юридичні науки» включене до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (Категорія «Б»)

Рік заснування – 2014 р.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Періодичність – щоквартально.

Категорія читачів: студенти, аспіранти, вчителі, викладачі ВНЗ, докторанти, науковці та інші.

Мови публікацій – українська, англійська.

Засновник та видавець – Національний університет «Львівська політехніка».

Метою збірника є публікація статтей проблемного характеру, які висвітлюють актуальні проблеми та питання юридичної науки й практики, пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства, досягнення правової науки зарубіжних країн та тенденції розвитку юриспруденції в цілому.
Завданням є освітня функція і забезпечення розвитку правової науки України за допомогою висвітлення важливих правових і соціальних питань.

Збірник виходить чотири рази на рік. Статті приймаються за встановленим графіком:

  • вип. 1 (березень) – до 20 лютого поточного року;
  • вип. 2 (червень) – до 20 травня поточного року; 
  • вип. 3 (вересень) – до 20 серпня поточного року;
  • вип. 4 (грудень) –до 20 листопада поточного року.