Composition and Structure of Coal Organic Mass. Analytical Review

Authors: 

Vadim Barsky, Vitaly Gulyaev and AndriyRudnitsky

The research works dedicated to the formation regularities of solid fuels chemical structure were analyzed. Modern conceptions of coals chemical structure, which are becoming deeper owing to tooling growth and facts accumulation, were examined by means of critical comparison of different hypothetical models of solid fuels “molecular” structure. The most general points of the respective theories were formulated, according to which “soft” influence on coal structure primary elements bonds system allows bringing its chemical potential to the maximum.

[1] Panov N.: Henesis tverdyh goruchih iskopaemyh. Izd-vo Akad.Nauk SSSR, Moskwa 1959.
[2] Rogozina E., Neruchev S. and Uspenskiy V.: Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Geologia, 1974, 9, 43.
[3] Uspenskiy V.: Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Geologia, 1954, 6, 94.
[4] Potonie G.: Proishogdenie kamennogo ugla i drugih caustobiolitov. Ob’ed. Nauchno-Techn. Izd-v, 1934.
[5] Radchenko O. and Rogozina E.: Khimia Tverdogo Topliva, 1975, 3, 3.
[6] Eremin I. and Gagarin S.: Khimia Tverdogo Topliva, 1996, 2, 3.
[7] Medvedev K.: Koks i Khimia, 1961, 8, 9.
[8] Petrenko I.: Khimia Tverdogo Topliva, 1969, 4, 99.
[9] Golitsyn M.: Isv. Akad. Naul SSSR, Ser. Geologia, 1973, 2, 84.
[10] Amosov I.: Sov. Geologia, 1961, 4, 7.
[11] Grechuhin V.: Isv. Akad. Naul SSSR, Ser. Geologia, 1971, 4, 90.
[12] Levenshtein M.: Osnovnye problemy regionalnogo metamorphisma uglei. Nauka, Moskwa 1969.
[13] Gorshkov V.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1972, 4, 3.
[14] Lopatin N.: Isv. Akad. Naul SSSR, Ser. Geologia, 1971, 3, 95.
[15] Amosov I. and Eremin I.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1971, 6, 12.
[16] Kossinski V.: Koks i Khimiya, 1999, 2, 2.
[17] Sharudo I., Moskvin V. and Goncov A.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1975, 1, 3.
[18] Nagornyi V. and Nagornyi Yu.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1974, 4, 37.
[19] Karweil J.: Brennstoff-Chemie, 1966, 47, 161.
[20] Levenshtein M.: Sovetskaya Geologiya, 1962, 2, 60.
[21] Neruchev S. and Parparova G.: Geologiya i Geophysika, 1972, 9, 28.
[22] Goftmann M.: Prikladnaya khimiya tverdogo topliva. Metallurgizdat, Moskwa 1963.
[23] Knunyanc I. (ed.): Kratkaya khimicheskaya encyclopedia, V. 2. Sovetskaya encyclopedia, Moskwa 1963.
[24] Barsky V., Rudnitsky A. and Vlasov G.: Koks i Khimiya, 1988, 1, 60.
[25] Saxby J. and Bennett A.: Proc. 4th Intern. Conf. on Coal Sci., Pittsburgh 1984, 628.
[26] Ulanovskyi M. and Kartonitskyi P.: Koks i Khimiya, 1988, 1, 60.
[27] Rus’yanova N., Maksimova N., Ignashev V. et al.: Koks i Khimiya, 1991, 3, 8.
[28] Gagarin S.: Koks i Khimiya, 1991, 3, 8.
[29] Cody D.: Chem. & Chem. Ind., 1998, 51, 1586.
[30] Saranchuk V., Oshonovskyi V. and Vlasov G.: Khinmiya i physika goryuchyh kopalyn. Shidnyi vydavnychyi dim, Donetsk 2003.
[31] Van-Krevelen D. and Shuer G.: Nauka ob ugle. Gosnauchtechizdat, Moskwa 1960.
[32] Reutiv O.: Tereticheskie osnovy organicheskoi khimii. Izd-vo MGU, Moskva 1964.
[33] Larina N., Miesserova O. and Skripchenko G.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1978, 2 42.
[34] Kasatochkin V. and Larina N.: Stroenie i svoistva prirodnyh uglei. Nedra, Moskwa 1975.
[35] Larina N., Egorova O. and Kasatochkin V.: [in:] Nauchnye osnovy proizvodstva koksa. Metallurgiya, Moskwa 1967, 16.
[36] Rakovskyi V., Drogalina N., Mazina O. et al.: ibid, 7.
[37] Derbyshire F., Marzec A., Schulten H. et al.: Fuel, 1989, 68, 1091.
[38] Medvedev K.: Koks i Khimiya, 1960, 3, 8.
[39] Gulmaliev A., Golovin G., Gladun T. and Skopenko S.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1994, 4-5, 14.
[40] Skripchenko G.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1994, 6, 16.
[41] Skripchenko G. and Golovin G.: Sbornik trudov Megdunar. Nauchn. Konf. YuNESKO, Klyazma 2000, part 1.
[42] Sakawa M.: J. Fuel Soc. Jap., 1991, 70, 782.
[43] Hayashi J.: Chem. & Chem. Ind., 1998, 51, 1583.
[44] Grant D., Pugmirc R., Fletcher T. and Kerstein A.: Energy & Fuels, 1989, 3, 175.
[45] Fletcher T., Kerstein A., Pugmirc R. and Grant D.: Energy & Fuels, 1990, 4, 54.
[46] Ulanovskyi M.: Koks i Khimiya, 1999, 3, 5.
[47] Ulanovskyi M., Efimenko V. and Rudkevych M.: UgleKhim. Zh., 1999, 1-2, 8.
[48] Marzec A.: Anal. Appl. Pirol., 1985, 8, 241.
[49] Zarzen I., Green T. and Kovac I.: J. Org. Chem., 1985, 50, 4729.
[50] Rus’yanova N. and Erkin L.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1978, 4, 25.
[51] Rus’yanova N. and Popov V.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1981, 1, 92.
[52] Gylyaev Yu., Akulov P., Burkov V. et al.: Koks i Khimiya, 1998, 1, 14.
[53] Gagarin S. and Krichko A.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1984, 4, 3.
[54] Gagrin S. and Skripchenko G.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1986, 3, 3.
[55] Gagarin S.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1990, 5, 9.
[56] Krichko A., Gagarin S. and Makariev S.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1993, 6, 27.
[57] Gagrin S. and Korolev Yu.: Koks i Khimiya, 1994, 11, 2.
[58] Gagarin S., Gyulmaliev A. and Golovin G.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1995, 3, 18.
[59] Gyulmaliev A., Gladun T., Brovenko A. and Golovin G.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1996, 3 45.
[60] Skripchenko G.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1984, 6, 18. 
[61] Von Pichler H. and Hennenberger P.: Brennstoff-Chemie, 1969, 50, 341.
[62] Platonov V., Proskuryakov V., Chilachava K. et al.: Zh. Prykl. Khimii, 1999, 3956-B99.
[63] Platonov V., Proskuryakov V., Sivtsova E. et al.: Zh. Prykl. Khimii, 2000, 32.
[64] Liplavk I.: Physico-khimicheskie svoistva khimicheskih produktov koksovaniya kamennyh uglei. Metallurgizdat, Moskwa-Sverdlovsk 1954.
[65] Gryaznov N.: Osnovy teorii koksovaniya. Metallurgiya. Moskwa 1976.
[66] Bronshtein A., Bulashev V., Makarov G. and Povalyaev A.: Khimiya Tverdogo Topliva, 1985, 3, 102.