Organizing Committee

Organizing Committee Chair

Ivan Izonin, INNS member, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Organizing Committee Members

Solomia Fedushko Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Martin Lundgren Luleå University of Technology, Sweden

Nataliia Lotoshynska Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Nataliia Horbal Danylo Halytsky Lviv State Medical University, Ukraine

Nataliia Melnykova Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Ivanna Dronyuk Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Artem Chernodub Ukrainian Catholic University, Lviv, Ukraine

Jaroslav Tolstiak Danylo Halytsky Lviv State Medical University, Ukraine

Tetiana Shestakevych Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Stanley Syerov University of Illinois at Chicago, USA

Zoriana Rybchak Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Dmytro Danylyuk Danylo Halytsky Lviv State Medical University, Ukraine