N. Medzhybovska

Odessa National Economic University