Yuriy Karpenko

Zaporizhzhia National University
66, Zhukovsky St., 69600 Zaporizhzhia, Ukraine

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»