N. B. Melnyk

Lviv Polytechnic National University