Oleh Kalmykov

O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv