Multicriteria problem of evaluation of the enterprise labor protection management system efficiency

Introduction of the system of enterprise labor protection management still remains a topical question for business entities of production and non-production activity spheres.  The effectiveness evaluation of enterprise labor protection management is based on the method of multicriteria choice of alternatives using the fuzzy preference relations.  The application of the chosen method allows, unlike the other methods, to identify its shortcomings in all objectivity detecting the adverse consequences. Therefore, the situation can be normalized in time.

 1. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.12.2018 №989-р.  Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia systemy upravlinnia okhoronoiu pratsi v Ukraini ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/989-2018-%D1%80#Text (in Ukrainian).
 2. Guidelines on occupational safety and health management systems: ILO-OSH 2001.
 3. DSTU ISO 45001:2019.  Systemy upravlinnia okhoronoiu zdorovia ta bezpekoiu pratsi.  Vymohy ta nastanovy shchodo zastosuvannia (ISO 45001:2018, IDT).  http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=88004 (in Ukrainian).
 4. Gogitashvili G. G.  Systemy upravlinnia okhoronoiu pratsi. Lviv, Afisha (2002), (in Ukrainian).
 5. Gogitashvili G. G., Karchevski E. T., Lapin V. M.  Management of labor protection and risk according to international standards.  Kyiv, Znannia (2007), (in Ukrainian).
 6. Storozhuk V. M.  Otsiniuvannia ta kontrol bezpechnosti promyslovoho pidpryiemstva.  Nauk. visn. NLTU Ukrainy. 25 (2), 157–161 (2015), (in Ukrainian).
 7. Gogitashvili G. G., Lapin V. M., Yatsiuk R. A., Storozhuk V. M., Melnikov A. V.  Osnovy okhorony pratsi.  Kyiv, Znannia (2016), (in Ukrainian).
 8. Storozhuk V. M., Melnikov A. V., Yatsiuk R. A.  Osoblyvosti protsedury otsiniuvannia stanu bezpechnosti promyslovoho pidpryiemstva.  Tekhnol. i tekhn. drukarstva. 3 (53), 35–48 (2016), (in Ukrainian).
 9. Storozhuk V. M., Olyanyshen T. V., Melnikov A. V., Yatsiuk R. A.  Otsiniuvannia ryzykiv na robochomu mistsi, yak element ryzykooriientovanoho pidkhodu v okhoroni pratsi.  Tekhnol. i tekhn. drukarstva. 1 (63), 35–44 (2019), (in Ukrainian).
 10. Bellman R., Zade L.  Prinyatie resheniy v rasplyivchatyih usloviyah.  Voprosy analiza i protsedury prinyatiya resheniy.  Moskva, Mir (1976), (in Russian).
 11. Zade L.  Ponyatie lingvisticheskoy peremennoy i ego primenenie k prinyatiyu priblizhennyih resheniy.  Moskva, Mir (1976), (in Russian).
 12. Zaichenko Yu. P.  Yssledovanye operatsyi.  Kiev, Slovo (2006), (in Russian).
 13. Kostrobii P. P., Ryzha I. A.  Matematychne modeliuvannia v umovakh nevyznachenosti.  Lviv, Rastr-7 (2018), (in Ukrainian).
 14. Raskin L. G., Seraya O. V.  Nechetkaya matematika.  Osnovyi teorii. Prilozheniya. Kharkov, Parus (2008), (in Russian).
 15. Zhyvko Z. B.  Metodolohiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva.  Lviv, Liha-Pres, 359–374 (2013), (in Ukrainian).
 16. Melnikov A. V., Karaim M. M.  Bahatofaktornyi vybir alternatyvnykh variantiv optymalnoho antykryzovoho rishennia v protsesi harantuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva na osnovi nechitkoho vidnoshennia perevahy.  Nauk. visn. NLTU Ukrainy. 23 (3), 355–362 (2013), (in Ukrainian).
 17. Karaim M. M., Martyniv V. V., Shtanhret A. M., Kotlyarevsky Ya. V., Sukhomlyn L. Ye., Ratushniak Yu. V.  Antykryzovi tekhnolohii v upravlinni ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva.  Lviv, Ukr. akad. drukarstva. 132–142 (2016), (in Ukrainian).
 18. Storozhuk V. M., Dzhyhyrei V. S., Sokolovskyi I. A.  Okhorona pratsi ta promyslova ekolohiia v haluzi: Praktykum z dystsypliny.  Lviv, NLTUU (2006), (in Ukrainian).
 19. Saaty T.  Pryniatye reshenyi. Metod analyza yerarkhyi: per. s anhl. Moskva, Radyo i sviaz (1993), (in Russian).