Polina Skvortsova

Sumy State University
2, Rymskogo-Korsakova Str., 40007, Sumy, Ukraine